Beroep ingesteld op 3 augustus 2006 - Manté / Raad

(Zaak F-87/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Thierry Manté (Sint-Pieters-Woluwe, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van de Raad van 22 augustus 2005 waarbij wordt geweigerd om verzoeker de inrichtingsvergoeding toe te kennen en de terugvordering ervan wordt gelast;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van een bedrag aan materiële schadevergoeding overeenkomende met het bedrag van de inrichtingsvergoeding dat op de datum van het arrest van het Gerecht had moeten zijn ontvangen, vermeerderd met de op die datum geldende rente;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van een symbolisch bedrag van 1 EUR ter vergoeding van zijn immateriële schade;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, die als bij de Raad gedetacheerd nationaal deskundige in 2004 in Brussel is aangekomen, is nadien ambtenaar bij diezelfde instelling geworden. De Raad, die hem eerst de inrichtingsvergoeding heeft betaald, heeft besloten dat hij geen recht op die vergoeding had en de terugvordering ervan gelast.

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker drie middelen aan:

het eerste middel, schending van zijn recht op de inrichtingsvergoeding zoals dat voortvloeit uit artikel 5, lid 1, eerste alinea, van bijlage VII bij het Statuut;

het tweede middel, schending van de motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 20, lid 2, en 90, lid 1, van het Statuut;

het derde middel, schending van de voorwaarden van artikel 85, lid 1, van het Statuut, wat de terugvordering van de inrichtingsvergoeding door de administratie betreft.

____________