RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

11. februar 2014

Sag F-65/12

Enrico Maria Armani

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – løn – familietillæg – ret til børnetilskud – barn, over for hvem der består forsørgerpligt – sagsøgerens ægtefælles barn«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Enrico Maria Armani har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om afslag på at indrømme ham ret til børnetilskud for hans ægtefælles barn.

Udfald:      Afgørelsen af 17. august 2011, hvorved Europa-Kommissionen afviste at tildele sagsøgeren børnetilskud for dennes ægtefælles barn, annulleres. I øvrigt frifindes Kommissionen. Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Enrico Maria Armanis omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – løn – familietillæg – tilskud for børn, over for hvem der består forsørgerpligt – betingelser for tildeling – faktisk forsørgelse – begreb

[Tjenestemandsvedtægten, bilag VIII, art. 2, stk. 2)]

Begrebet faktisk forsørgelse i artikel 2, stk. 2, i bilag VII til vedtægten svarer til den faktiske afholdelse af udgifterne, helt eller delvist, til børnenes underhold, bl.a. med hensyn til bopæl, føde, beklædning, uddannelse, pleje og lægebehandling.

Følgelig gælder, at når en tjenestemand faktisk afholder alle eller en del af udgifterne til ægtefællens barns underhold, skal han anses for faktisk at forsørge dette barn og herefter for at have forsørgerpligt over for dette som omhandlet i artikel 2, stk. 2, første afsnit, i bilag VII til vedtægten. I denne forbindelse gælder, at hverken denne bestemmelse eller nogen anden bestemmelse i vedtægten bogstavelig talt betinger en tjenestemands ret til at modtage børnetilskud for sin ægtefælles barn af, at nævnte ægtefælle ikke er tjenestemand eller anden ansat i Unionen. En sådan betingelse kan heller ikke udledes af vedtægtsbestemmelsernes opbygning.

(jf. præmis 31, 32, 40 og 41)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 11. juli 2000, sag T-134/99, Skrzypek mod Kommissionen, præmis 69; 10. oktober 2006, sag T-87/04, Arranz Benitez mod Parlamentet, præmis 42