Преюдициално запитване от Veszprémi Törvényszék (Унгария), постъпило на 30 ноември 2020 г. — ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Дело C-643/20)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Veszprémi Törvényszék

Страни в главното производство

Жалбоподател: ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Ответник: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 90, параграфи 1 и 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (наричана по-нататък „Директивата за ДДС“)1 — предвид в частност решение [от 23 ноември 2017 г., Di Maura (C-246/16)]2 и определение [от 29 януари 2020 г., Porr Építési Kft. (C-292/19)]3 — както и основните принципи на правото на Съюза на ефективност и на равностойност, да се тълкуват в смисъл, че държавите членки не могат да определят за начало на давностния срок за възстановяване на ДДС при окончателно несъбираемите вземания момент, предхождащ момента, в който вземането, на което се основава подлежащият на възстановяване ДДС, става несъбираемо?

Трябва ли член 90, параграфи 1 и 2 и член 273 от Директивата за ДДС — предвид в частност решение [от 23 ноември 2017 г., Di Maura (C-246/16)], и определение [от 29 януари 2020 г., Porr Építési Kft. (C-292/19)] — както и основните принципи на правото на Съюза на ефективност, на равностойност и на неутралност на данъка, да се тълкуват в смисъл, че не допускат практика на държава членка, съгласно която в контекста на възстановяването на ДДС при окончателно несъбираемо вземане органите на държава членка, отговарящи за осигуряване на спазването на правната уредба, изискват от данъчнозадълженото лице, освен да предяви вземането в производството по ликвидация, да извърши и други действия за събиране на вземането като условие за възстановяването на ДДС?

Трябва ли член 90, параграфи 1 и 2 и член 273 от Директивата за ДДС — предвид в частност решение [от 23 ноември 2017 г., Di Maura (C-246/16)], и определение [от 29 януари 2020 г., Porr Építési Kft. (C-292/19)] — както и основните принципи на правото на Съюза на ефективност, на равностойност и на неутралност на данъка, да се тълкуват в смисъл, че не допускат практика на държава членка, съгласно която при неплащане предприятието доставчик на услугата трябва да прекъсне незабавно нейното предоставяне, тъй като ако не го направи и продължи да предоставя услугата, няма да може да поиска възстановяването на ДДС при окончателно несъбираемите вземания, въпреки че тези вземания са станали такива в по-късен момент?

Трябва ли член 90, параграфи 1 и 2 и член 273 от Директивата за ДДС и членове 15—17 от Хартата на основните права на Европейския съюз — предвид в частност решение [от 23 ноември 2017 г., Di Maura (C-246/16)], и определение [от 29 януари 2020 г., Porr Építési Kft. (C-292/19)] — както и основните принципи на правото на Съюза на ефективност, на равностойност и на неутралност на данъка, да се тълкуват в смисъл, че посочените разпоредби и принципи не допускат положение, при което след постановяването на определение по дело Porr Építési Kft. (C-292/19) органите на държава членка, отговарящи за осигуряване на спазването на правната уредба, са определили без никаква законова основа условията, посочени във втория, третия и четвъртия преюдициален въпрос, при което наборът от условия не е бил очевиден за данъчнозадълженото лице преди вземанията да станат окончателно несъбираеми?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.

2 ECLI:EU:C:2017:887

3 ECLI:EU:C:2019:901