Talan väckt den 13 mars 2006 - Arnaldos Rosauro m.fl. mot kommissionen

(mål F-29/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Andres Arnaldos Rosauro m.fl. (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Jaume)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara besluten att utnämna sökandena, tillsammans med de lönebesked som de fått sedan datumet då de överflyttades från kategori C till kategori B, i den del de utnämns till lönegrad B*3/B*4 och grundlönen från tiden innan förändringen av kategori bibehålls genom tillämpning av en multiplikationsfaktor,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att annullera sökandenas befordringspoäng (ryggsäck) till följd av deras överflyttning från kategori C till kategori B,

ange för tillsättningsmyndigheten, följderna av dessa ogiltigförklaringar, nämligen att retroaktivt från överflyttningen från kategori C till kategori B: 1) med tillämpning av artikel 2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna utnämna sökandena i lönegrad B*5/B*6, 2) tillämpa den grundlön som de har rätt till enligt artikel 2 i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna utan tillämpning av en multiplikationsfaktor, på sökandena, 3) efter överflyttning till kategori B bibehålla de befordringspoäng som de hade när de tillhörde kategori C,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena har samtliga godkänts i ett internt uttagningsprov KOM/PB/04 för överflyttning av kategori. Meddelandet om detta prov publicerades innan de nya tjänsteföreskrifterna trätt ikraft. Efter detta datum har de av svaranden utnämnts i en högre kategori, emellertid utan att detta medfört en ökning av lönen på grund av tillämpningen av en multiplikationsfaktor. Dessutom har deras befordringspoäng återställts till noll.

Med sin talan gör sökandena tre invändningar. Den första består i att utnämningarna av dem i lönegrad B*3/B*4 är rättsstridiga eftersom de lönegrader som angavs i meddelandet om uttagningsprov motsvaras av B*5/B*6 i enlighet med artikel 2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna.

Med sin andra invändning gör sökandena gällande att tillämpningen av en multiplikationsfaktor på deras lön innebär ett åsidosättande, dels av tjänsteföreskrifterna, i vilka inte anges att en sådan multiplikationsfaktor skall tillämpas i det aktuella fallen och dels, av icke-diskrimineringsprincipen, av principen om skydd för berättigade förväntningar samt principen om förvärvade rättigheter.

Med sin tredje invändning gör sökandena slutligen gällande att annulleringen av deras befordringspoäng strider mot andan i artikel 45 a i tjänsteföreskrifterna och artikel 5 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna samt principen om likabehandling.

____________