Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 март 2012 г. — BD/Комисия

(Дело F-36/11)1

(Публична служба — Договорно наети служители — Договор, чийто срок не е продължен — Член11 а от Правилника — Конфликт на интереси — Отношение на доверие— Член12 б от Правилника — Външна дейност — Презумпция за невиновност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: BD (Etterbeek, Белгия) (представители: T. Bontinck и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Berscheid и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението договорът на жалбоподателя да не бъде продължен след изтичане на срока, за който е сключен, и в съответствие с това жалбоподателят да бъде възстановен на същата длъжност, считано от 1 ноември 2010 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда BD да понесе собствените си разноски и да заплати разноските на Комисията.

____________

1 ОВ C 179, 18.6.2011 г., стр. 22.