РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(първи състав)


5 ноември 2013 година


Дело F‑63/12


Carlo De Nicola

срещу

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

„Публична служба — Изпълнение на съдебно решение — Съдебни разноски — Възстановяване на съдебните разноски — Възстановяване на сумата, платена като подлежащи на възстановяване съдебни разноски, след съдебно решение, с което се отменя частично решението, осъждащо жалбоподателя да заплати тези съдебни разноски“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н De Nicola иска от Съда на публичната служба да отмени отказа на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) да му възстанови съдебните разноски, платени на основание на решение на последния, което е отменено с решение но Общия съд на Европейския съюз

Решение:      Отменя решенията на Европейската инвестиционна банка от 4 и 25 май 2012 г. Осъжда Европейската инвестиционна банка да заплати на г‑н De Nicola сумата от 6 000 EUR заедно с компенсаторни лихви, считано от 29 април 2012 г. Процентът на компенсаторните лихви трябва да се изчисли въз основа на лихвения процент, установен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Европейската инвестиционна банка понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на г‑н De Nicola.


Резюме


Съдебно производство — Съдебни разноски — Възстановяване на сумата, платена като подлежащи на възстановяване съдебни разноски, след съдебно решение, с което се отменя частично решението, осъждащо жалбоподателя да заплати тези съдебни разноски

(член 115 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

Съгласно член 115 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба в случай на отмяна на решение или на определение на последния от страна на Общия съд на Европейския съюз и при връщане на делото на Съда на публичната служба, в окончателното за тази инстанция решение последният трябва да се произнесе както по разноските, свързани с производството пред него, така и по разноските, свързани с производството по обжалване пред Общия съд.

От тази разпоредба ясно личи, че отмяната от страна на Общия съд на Европейския съюз, макар и частична, на решение или на определение на Съда на публичната служба води до отмяна на съдържащото се в това решение или определение на Съда на публичната служба произнасяне относно съдебните разноски.

При тези условия институцията трябва да уважи молбата на жалбоподателя за възстановяване на сумата, която е платил като подлежащи на възстановяване съдебни разноски.

(вж. точки 23, 24 и 27)