Skarga wniesiona w dniu 3 września 2010 r. - Coedo Suárez przeciwko Radzie

(Sprawa F-73/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ángel Coedo Suárez (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o oddaleniu wniosku o wyrównanie strat poniesionych przez skarżącego oraz żądanie naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o oddaleniu wniosku o wyrównanie strat poniesionych przez skarżącego i w razie potrzeby decyzji organu powołującego o oddaleniu zażalenia;

w odniesieniu do naprawienia szkody zasądzenie od strony pozwanej zapłaty kwoty ustalonej tymczasowo ex aequo et bono na 450000 EUR wraz z ustalonymi w przepisach odsetkami za zwłokę naliczanymi od dnia wydania wyroku;

w odniesieniu do zadośćuczynienia za krzywdę zasądzenie od strony pozwanej przede wszystkim przeprosin skarżącego w odpowiedniej formie wraz z zapłatą symbolicznego euro oraz posiłkowo zapłaty kwoty ustalonej tymczasowo ex aequo et bono na 300000 EUR wraz z ustalonymi w przepisach odsetkami za zwłokę naliczanymi od dnia wydania wyroku;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________