Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 26 lipca 2017 r. – A & G Fahrschul-Akademie GmbH / Finanzamt Wolfenbüttel

(Sprawa C-449/17)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca i wnosząca rewizję: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Strona pozwana i druga strona postępowania rewizyjnego: Finanzamt Wolfenbüttel

Pytania prejudycjalne

Czy pojęcie „kształcenie powszechne lub wyższe” zawarte w art. 132 ust. 1 lit. i) i lit. j) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1 obejmuje także kursy nauki jazdy prowadzone w celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B i C1?

W przypadku, gdyby na pytanie 1 należało udzielić odpowiedzi twierdzącej:

Czy uznanie skarżącej za inną instytucję, której cele są podobne w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, może wynikać z regulacji ustawowych o egzaminach na instruktora nauki jazdy i o uzyskiwaniu uprawnień instruktora nauki jazdy oraz uprawnień do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, zawartych w ustawie z dnia 25 sierpnia 1969 r. o instruktorach nauki jazdy (Bundesgesetzblatt I, 1969, s. 1336), ostatnio zmienionej przez ustawę z dnia 28 listopada 2016 r. (Bundesgesetzblatt I, 2016, s. 2722, ustawy o instruktorach nauki jazdy), a także z interesu ogólnego polegającego na zapewnieniu wyszkolenia uczestników kursów nauki jazdy na bezpiecznych, odpowiedzialnych i wrażliwych na kwestie ochrony środowiska uczestników ruchu drogowego?

W przypadku udzielenia na pytanie 2 odpowiedzi przeczącej:

Czy pojęcie nauczyciela nauczającego prywatnie w art.132 ust. 1 lit. j) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zakłada, że w przypadku tych podatników chodzi o przedsiębiorców indywidualnych?

W przypadku udzielenia na pytania 2 i 3 odpowiedzi przeczącej:

Czy nauczyciel prowadzi działalność polegającą na nauczaniu prywatnym w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. j) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, jeżeli działa on na własny rachunek i na własną odpowiedzialność, czy w odniesieniu do cechy „nauczyciel nauczający prywatnie” konieczne jest spełnienie dalszych wymogów?

____________

1 Dz.U. L 347, s. 1.