Kasační opravný prostředek podaný dne 27. ledna 2021 Agenturou Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 18. listopadu 2020 ve věci T-735/18, Aquind v. ACER

(Věc C-46/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (zástupci: P. Martinet, E. Tremmel, zmocněnci, B. Creve, advokat)

Další účastnice řízení: Aquind Ltd

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zcela nebo zčásti zrušil napadený rozsudek;

zamítl žalobu v prvním stupni jako neopodstatněnou, uváží-li, že to stav řízení dovoluje;

podpůrně vrátil věc Tribunálu, aby rozhodl v souladu s rozsudkem Soudního dvora;

uložil společnosti Aquind Ltd náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku i nákladů řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál v napadeném rozsudku vyhověl čtvrtému a devátému žalobnímu důvodu navrhovatelky a na tomto základě zrušil rozhodnutí odvolacího senátu agentury ACER A-001-2018, zamítl zbývající část žaloby a uložil agentuře ACER náhradu nákladů řízení. V tomto kasačním opravném prostředku agentura ACER tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení v následujících ohledech:

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení z hlediska intenzity přezkumu prováděného odvolacím senátem agentury ACER, a to jak obecně, tak v projednávaném případě, s ohledem na pochybení v rámci komplexního technického a hospodářského posouzení.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení z hlediska výkladu čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení č. 714/20091 .

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (Úř. věst. 2009, L 211, s. 15).