Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 29. jūnijā Rumānija iesniedza par Vispārējās tiesas (desmitā palāta paplašinātā sastāvā) 2021. gada 14. aprīļa spriedumu lietā T-543/19 Rumānija/Komisija

(Lieta C-401/21 P)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Rumānija (pārstāvji: E. Gane un L.-E. Baţagoi)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

apmierināt apelācijas sūdzību, pilnībā atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-543/19, no jauna izspriest lietu T-543/19, apmierinot prasību daļēji atcelt Komisijas Lēmumu C(2019)4027 final, ciktāl Komisija darbības programmas pirmajam un otrajam prioritārajam virzienam ir piemērojusi līdzfinansējuma likmi 75 % apmērā, nevis 85 % apmērā,

vai

apmierināt apelācijas sūdzību, pilnībā atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-543/19 un nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā, izspriezdama lietu no jauna, apmierinātu prasību daļēji atcelt Komisijas Lēmumu C(2019)4027 final, ciktāl Komisija darbības programmas pirmajam un otrajam prioritārajam virzienam ir piemērojusi līdzfinansējuma likmi 75 % apmērā, nevis 85 % apmērā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatojumam Rumānija izvirza trīs pamatus:

A.    Regulas Nr. 1303/2013 139. panta 6. punkta a) apakšpunkta, lasot kopā ar šīs pašas regulas 137. panta 1 punkta a) un d) apakšpunktu un 2. punktu, 131. pantu, 135. panta 2. punktu un 139. panta 1., 2. un 7. punktu, kļūdaina interpretācija un piemērošana

Rumānija uzskata, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi vairākas tiesību kļūdas attiecībā uz nošķīrumu starp pēdējo starpposma maksājuma pieteikumu un pārskatu pieņemšanu, nepamatoti neņemot vērā šī pēdējā minētā posma lomu un uzskatot, ka pieprasāmās summas aprēķinam piemērojamā līdzfinansējuma likme ir pēdējā starpposma maksājuma pieteikuma iesniegšanas brīdī spēkā esošā līdzfinansējuma likme.

B.    Grāmatvedības gada principa kļūdaina interpretācija un piemērošana

Rumānija uzskata, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini interpretējusi un piemērojusi grāmatvedības gada principu, nospriežot, ka tādas līdzfinansējuma likmes piemērošana izdevumiem, kas ir radušies grāmatvedības gada laikā un kas ir ierakstīti grāmatvedības sistēmā, kura ir noteikta pēc pēdējā starpposma maksājuma pieteikuma, ir uzskatāma par minētā principa pārkāpumu.

C.    Atpakaļejoša spēka aizlieguma principa kļūdaina interpretācija un piemērošana

Rumānija uzskata, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini interpretējusi un piemērojusi atpakaļejoša spēka aizlieguma principu, nospriežot, ka 2018. gada 12. decembra Īstenošanas lēmumā C(2018)8890 final noteiktā līdzfinansējuma likme nav piemērojama izdevumiem, kuri ir radušies 2017.-2018. grāmatvedības gadā, jo Rumānijas tiesiskais stāvoklis brīdī, kad tas stājās spēkā, proti, 2018. gada 12. decembrī, jau bija atbilstošs, tādā nozīmē, ka grāmatvedības gads beidzās 2018. gada 30. jūnijā un pēdējais starpposma maksājuma pieteikums tika iesniegts 2018. gada 6. jūlijā.

____________