Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Австрия), постъпило на 28 април 2021 г. — EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H./Republik Österreich и Bundesbeschaffung GmbH

(Дело C-275/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.

Ответник: Republik Österreich, Bundesbeschaffung GmbH

Преюдициални въпроси

Представлява ли производство по обжалване пред Bundesverwaltungsgericht (Федерален административен съд), което се провежда в изпълнение на Директива 89/665/ЕИО1 , изменена с Директива 2014/23/ЕС2 , спор по гражданско или търговско дело съгласно член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/20123 ? Представлява ли подобно производство по обжалване съгласно горния въпрос най-малкото гражданскоправен въпрос съгласно член 81, параграф 1 ДФЕС?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли принципът на равностойност да се тълкува в смисъл, че той предоставя субективни права на частноправния субект спрямо държавата членка и не допуска прилагането на австрийски национални разпоредби, съгласно които, преди да разгледа жалба, с която трябва да се иска отмяната на самостоятелно обжалваемо решение на възлагащ орган, съдът трябва да определи вида на процедурата за възлагане на обществена поръчка и (прогнозната) стойност на поръчката, както и сумата от обжалваните самостоятелно обжалваеми решения по конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки, съответно евентуално и обособените позиции по конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка, така че впоследствие евентуално съдията — председател на компетентния съдебен състав, да постанови решение за корекция на допълнителните такси и после, в случай на неплащане на таксите, съдебният състав, който в случай на загуба на друго право е компетентен по жалбата, да начисли съдебните такси преди или най-късно едновременно с отхвърлянето на жалбата поради неплащане на допълнителните такси, ако по други гражданскоправни въпроси в Австрия, като например при искове за щети или за преустановяване на нарушение на конкурентното право, неплащането на такси не е пречка за разглеждането на жалбата, независимо от обстоятелството дали в някакъв размер са дължими такси за правна защита, и ако също така, както за сравнение е в Австрия, неплащането на такси за жалби срещу административни решения, но и на такси за обжалване, съответно ревизионно обжалване на решения на административните съдилища пред Verwaltungsgerichtshof (Върховен административен съд) или пред Verfassungsgerichtshof (Конституционен съд) не води до отхвърлянето им поради неплащане на таксите?

2.1.    Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли принципът на равностойност да се тълкува в смисъл, че не допуска прилагането на австрийски национални разпоредби, съгласно които преди разглеждане на молба за издаване на обезпечителна заповед като предвидената в член 2, параграф 1, буква а) от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/23, съдията — председател на състав от един съдия, следва да постанови решение за корекция на таксите поради неплатени в пълен размер фиксирани такси и да отхвърли молбата за издаване на обезпечителна заповед поради неплатени такси, ако в други случаи при гражданскоправни искове в Австрия съгласно Gerichtsgebührengesetz (Закона за съдебните такси) по правило освен таксите за иска по първоинстанционното производство не трябва да се плащат допълнителни фиксирани съдебни такси за подадена заедно с иска молба за издаване на обезпечителна заповед, и ако за молби за признаване на суспензивното действие, които се подават заедно с жалба срещу административно решение до административния съд, ревизионна жалба до Verwaltungsgerichtshof (Върховен административен съд) или жалба до Verfassungsgerichtshof (Конституционен съд) и които функционално имат същата или подобна цел за правна защита като молбата за обезпечителна заповед, не трябва да се плащат отделни такси по тези акцесорни молби за признаване на суспензивното действие?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли изискването съгласно член 1, параграф 1 от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/23, решенията, взети от възложителите, да могат да бъдат обжалвани, и по-специално възможно най-бързо, да се тълкува в смисъл, че това изискване за най-кратки срокове предоставя субективно право на бързо производство по обжалване и че то не допуска прилагането на австрийски национални разпоредби, съгласно които преди разглеждане на жалба, с която трябва да се иска отмяната на самостоятелно обжалваемо решение на възлагащ орган, съдът дори и в случай на непрозрачно проведени процедури за възлагане на обществени поръчки във всички случаи трябва да определи вида на процедурата за възлагане на обществена поръчка и (прогнозната) стойност на поръчката, както и сумата от обжалваните самостоятелно обжалваеми решения по конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки, съответно евентуално и обособените позиции по конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка, така че впоследствие евентуално съдията — председател на компетентния съдебен състав, да постанови решение за корекция на допълнителните такси и в случай на неплатени такси съдебният състав, който в случай на загуба на друго право, е компетентен да постанови решението по жалбата, да начисли съдебните такси преди или най-късно едновременно с отхвърлянето на жалбата поради неплатени допълнителните такси?

Като се има предвид изискването за прозрачност съгласно член 18, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС4 и другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли правото на справедлив съдебен процес съгласно член 47 от Хартата5 да се тълкува в смисъл, че то не допуска прилагането на австрийски национални разпоредби, съгласно които преди разглеждане на жалба, с която трябва да се иска отмяната на самостоятелно обжалваемо решение на възлагащ орган, съдът дори и в случай на непрозрачно проведени процедури за възлагане на обществени поръчки във всички случаи трябва да определи вида на процедурата за възлагане на обществена поръчка и (прогнозната) стойност на поръчката, както и сумата от обжалваните самостоятелно обжалваеми решения по конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки, съответно евентуално и обособените позиции по конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка, така че впоследствие евентуално съдията — председател на компетентния съдебен състав, да постанови решение за корекция на допълнителните такси и в случай на неплатени таксите съдебният състав, който при загуба на друго право е компетентен по жалбата, да начисли съдебните такси преди или най-късно едновременно с отхвърлянето на жалбата поради неплатени допълнителните такси?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли принципът на равностойност да се тълкува в смисъл, че той предоставя субективни права на частноправния субект спрямо държавата членка и не допуска прилагането на австрийски национални разпоредби, съгласно които при неплатени фиксирани такси за търсене на защита по съдебен ред срещу решения на възложител по смисъла на Директива 89/665 във валидната ѝ редакция фиксирани такси (съответно евентуално и за търсене на защита по съдебен ред за установяване на незаконосъобразност във връзка с възложена поръчка) (само) съдебен състав на административен съд в качеството му на правораздавателен орган може да начислява неплатени, но дължими фиксирани такси (с произтичащата от това за задълженото лице ограничена възможност за правна защита), ако в други случаи такси за искове и жалби по гражданскоправни производства поради неплащане се начисляват с административно решение съгласно Gerichtliches Einbringungsgesetz (Закона за съдебните такси), и ако също така такси по административното право за жалби до административен съд, съответно до Verfassungsgerichtshof (Конституционен съд), съответно такси за ревизионни жалби до Verwaltungsgerichtshof (Върховен административен съд) поради неплатени такси по правило се начисляват с решение на административен орган, срещу което (а именно: решение за начисляване на такси) по правило винаги може да се подаде жалба до административен съд и след това отново да се подаде ревизионна жалба до Verwaltungsgerichtshof (Върховен административен съд) или жалба до Verfassungsgerichtshof (Конституционен съд)?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли член 1, параграф 1 от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/23, да се тълкува в смисъл, че сключването на рамково споразумение само с един икономически оператор съгласно член 33, параграф 3 от Директива 2014/24 представлява сключване на договор, предвидено в член 2a, параграф 2 от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/23, и че следователно решението на възложител, с което се определя с кой икономически оператор по член 33, параграф 3 от Директива 2014/24 трябва да се сключи това рамково споразумение, представлява решение за възлагане на обществена поръчка съгласно член 2а, параграф 1 от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/23?

6.1.    Трябва ли изразът в член 33, параграф 3 от Директива 2014/24/ЕС „поръчките, основаващи се на това рамково споразумение да се тълкува в смисъл, че основаваща се на рамково споразумение поръчка е налице, когато възложителят възлага отделна поръчка, като се позовава изрично на сключеното рамково споразумение? Или цитираният израз „поръчките, основаващи се на това рамково споразумение“ трябва да се тълкува в смисъл, че когато е изчерпан общият обем във връзка с това споразумение по смисъла на решение на Съда на Европейския съюз по дело C-216/176 , точка 64, вече не е налице поръчка, която се основава на първоначално сключеното рамково споразумение?

6.2.    При утвърдителен отговор на въпроса по точка 6.1:

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли членове 4 и 5 от Директива 2014/24 да се тълкуват в смисъл, че прогнозната стойност на отделна поръчка, основана на рамковото споразумение, представлява винаги прогнозната стойност съгласно член 5, параграф 5 от Директива 2014/24? Или прогнозната стойност съгласно член 4 от тази директива при отделна поръчка, основана на рамково споразумение, е онази стойност на поръчката, която е резултат от прилагането на член 5 от тази директива за определянето на прогнозната стойност на отделната, основана на рамковото споразумение поръчка за доставка?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли правото на справедлив съдебен процес съгласно член 47 от Хартата да се тълкува в смисъл, че той не допуска прилагането на разпоредба, съгласно която посоченият в спора по възлагането на обществена поръчка възложител трябва да предостави цялата необходима информация и да представи всички необходими документи, при положение че е възможно да бъде постановено съответно друго неприсъствено съдебно решение за негова сметка — когато членовете на органите или служителите на този възложител, които от негово име трябва да предоставят тази информация, по този начин по-специално рискуват срещу тях самите евентуално да бъде възбудено дори наказателно преследване във връзка с предоставянето на информация или представянето на документи?

Като се има предвид допълнително правото на ефективни правни средства за защита съгласно член 47 от Хартата и останалите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли изискването по член 1, параграф 1 от Директива 89/665, изменена с Директива 2014/24, процедурите за възлагане на обществени поръчки да могат по-специално да бъдат ефективно обжалвани, да се тълкува в смисъл, че тези разпоредби предоставят субективни права и не допускат прилагането на национални разпоредби, съгласно които лицето, което търси правна защита, е длъжно да посочи в своята жалба конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка и конкретното самостоятелно обжалваемо решение, дори и когато при процедура за възлагане на обществена поръчка без предварително обявление това лице по правило няма да знае дали възложителят е провел непрозрачни за жалбоподателя процедури за пряко възлагане съгласно националното право или непрозрачни за жалбоподателя процедури на договаряне без предварително обявление, съответно дали са проведени една или няколко непрозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки с едно или няколко обжалваеми решения?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли изискването за справедлив съдебен процес съгласно член 47 от Хартата да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба предоставя субективни права и не допуска прилагането на национални разпоредби, съгласно които лицето, което търси правна защита, е длъжно да посочи в своята жалба конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка и конкретното самостоятелно обжалваемо решение, дори и когато в процедура за възлагане на обществена поръчка без предварително обявление това лице по правило не може да знае дали възложителят е провел непрозрачни за жалбоподателя процедури за пряко възлагане съгласно националното право или непрозрачни за жалбоподателя процедури на договаряне без предварително обявление, съответно дали са проведени една или няколко процедури за възлагане на обществени поръчки с едно или няколко обжалваеми решения?

Като се имат предвид другите разпоредби от правото на Съюза, трябва ли изискването за справедлив съдебен процес съгласно член 47 от Хартата да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба предоставя субективни права и не допуска прилагането на национални разпоредби, съгласно които лицето, търсещо правна защита, е длъжно да плаща фиксирани такси в неизвестен за него към момента на подаване на жалбата размер, тъй като при непрозрачна за него процедура за възлагане на обществена поръчка без предварително обявление жалбоподателят по правило не може да знае дали възложителят е провел процедури за пряко възлагане по националното право или непрозрачни процедури за договаряне без предварително обявление и каква е прогнозната стойност на поръчката в евентуално проведена процедура за възлагане без предварително обявление, съответно колко самостоятелно обжалваеми решения вече са взети?

____________

1     Директива на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (ОВ L 395, 1989 г., стр. 33, Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 237).

2     Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 2014 г., стр. 1).

3     Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).

4     Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).

5 Харта на основните права на Европейския съюз (ОВ C 326, 2012 г., стр. 391).

6 Решение от 19 декември 2018 г., Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust и Coopservice, ECLI:EU:C:2018:1034.