ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (δεύτερο τμήμα)

της 7ης Ιουλίου 2011

Υπόθεση F‑57/10

Stefano Pedeferri κ.λπ.

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση – Πρόσωπα που ζητούν να τους αναγνωρισθεί η ιδιότητα του μονίμου υπαλλήλου ή του μέλους του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προσφυγή – Προδήλως απαράδεκτο – Μη τήρηση της προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασίας»

Αντικείμενο:      Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο εφαρμόζεται στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α αυτής, με την οποία ο S. Pedeferri και δεκατρείς ακόμα εργαζόμενοι στο Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l., ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να τους αναγνωρισθεί η ιδιότητα του μέλους του προσωπικού συμβασιούχων της Επιτροπής και, ειδικότερα, του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕ) και, κατά συνέπεια, να υποχρεωθεί η Επιτροπή να καταβάλει τις αμοιβές και τα λοιπά οικονομικά πλεονεκτήματα που τους οφείλονται εκ της ιδιότητας αυτής, καθώς και αποζημίωση για τη βλάβη που αυτοί υπέστησαν.

Απόφαση:      Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Οι προσφεύγοντες-ενάγοντες φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.

Περίληψη

Υπάλληλοι – Προσφυγή – Προϋποθέσεις παραδεκτού – Τήρηση της προηγούμενης διοικητικής διαδικασίας

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91)

Στο σύστημα ενδίκων βοηθημάτων που καθιερώνουν τα άρθρα 90 και 91 του ΚΥΚ, αφενός, μια προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να βάλλει κατά βλαπτικής πράξεως η οποία να συνίσταται είτε σε απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ) ή της αρμόδιας αρχής για τη σύναψη συμβάσεων πρόσληψης (ΑΑΣΣ) είτε στη μη λήψη εκ μέρους των εν λόγω αρχών αυτών μέτρου που επιβάλλει ο ΚΥΚ, αφετέρου, μια τέτοια προσφυγή είναι παραδεκτή μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε προηγουμένως ενώπιον της ΑΔΑ ή της ΑΑΣΣ διοικητική ένσταση κατά της βλαπτικής πράξεως, κατά το άρθρο 90, παράγραφος 2, του ΚΥΚ, και εφόσον η ένσταση αυτή αποτέλεσε αντικείμενο ρητής ή σιωπηρής απορριπτικής αποφάσεως. Επιπλέον, στην περίπτωση που υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού, ή ακόμα και ένα ξένο προς το όργανο πρόσωπο, επιδιώκει να επιτύχει από τη Διοίκηση τη λήψη αποφάσεως έναντί του, η προηγούμενη διοικητική διαδικασία πρέπει να κινηθεί με την υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 90, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, με την οποία να καλεί την ΑΔΑ ή την ΑΑΣΣ να λάβει τη ζητηθείσα απόφαση, η δε απόρριψη της αιτήσεως αυτής μπορεί εν συνεχεία να προσβληθεί με διοικητική ένσταση.

(βλ. σκέψη 14)