Žaloba podaná dne 4. března 2021 – Evropský parlament v. Evropská komise

(Věc C-137/21)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský parlament (zástupci: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise

Žalobce navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Komise tím, že nepřijala akt v přenesené pravomoci podle čl. 7 písm. f) nařízení 2018/18061 , porušila Smlouvu;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje jediný žalobní důvod, zejména porušení Smluv.

Podle Parlamentu měla Komise povinnost přijmout akt v přenesené pravomoci podle čl. 7 písm. f) nařízení 2018/1806. Usnesením ze dne 22. října 2020 Parlament vyzval Komisi, aby dotyčný akt přijala. Jelikož Komise akt v přenesené pravomoci nepřijala do 22. prosince 2020, rozhodl se Parlament podat žalobu pro nečinnost podle článku 265 SFEU.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. 2018, L 303, s. 39).