Жалба, подадена на 18 юни 2010 г. - Hecq/Комисия

(Дело F-47/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Белгия) (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяната на решенията на Комисията, с които се отказва на жалбоподателя да му бъде призната частична трайна инвалидност по смисъла на член 73 от Правилника за длъжностните лица и му се възлага да поеме една част от медицинските възнаграждения и разноски, направени в хода на дейността на медицинската комисия.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на ОН от 5 март 2010 г. (съобщено с електронна поща от 8 март 2010 г.) за отхвърляне на жалбата на жалбоподателя от 9 декември 2009 г. срещу две административни решения от 7 септември 2009 г., с които съответно по окончателен начин се отказва на последния да му бъде призната каквато и да било инвалидност в рамките на член 73 от Правилника и му се налага да понесе половината от разноските и възнагражденията на председателя на медицинската комисия на стойност от 500 EUR (впоследствие намалени на 300 EUR), а също и пълния размер (впоследствие 60 %) от разноските и възнагражденията на медицинското лице, което го е представлявало в рамките на дейността на посочената медицинска комисия,

да се отменят и посочените решения от 7 септември 2009 г.,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________