Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 sierpnia 2016 r. – Mommer / Komisja

(Sprawa F-75/13)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego dotyczący przeniesienia uprawnień emerytalnych – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Decyzja o zaliczeniu dodatkowych lat do okresu uprawniającego do emerytury wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anne Mommer (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci S. Orlandi, J.N. Louis i D. de Abreu Caldas, następnie adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo C. Ehrbar i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącej do systemu emerytalnego Unii, która została wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście bezzasadna.

Strony pokrywają własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 274 z 21.9.2013, s. 33.