WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 13 grudnia 2007 r.

Sprawa F‑108/06

Tamara Diomede Basili

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. – Skarga o stwierdzenie nieważności – Przedstawiciele personelu – Opinia grupy ad hoc

Przedmiot: Skarga wniesiona w trybie art. 236 WE i 152 EWEA, na podstawie której T. Diomede Basili żąda stwierdzenia nieważności swojego sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokryje własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Sporządzenie – Urzędnicy wykonujący zadania związane z reprezentacją personelu

(regulamin pracowniczy, załącznik II, art. 1 akapit szósty)

2.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Sporządzenie

1.      O ile zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c) ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego przyjętych przez Komisję, oceniający i zatwierdzający są zobowiązani do przeprowadzenia konsultacji z grupą ad hoc i do uwzględnienia jej opinii przy sporządzaniu sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej urzędnika wykonującego zadania związane z reprezentacją personelu, o tyle nie są zobowiązani zgadzać się z tą opinią. Jeśli się z nią nie zgadzają, wówczas powinni wyjaśnić przyczyny, dla których od niej odstąpili.

Ponadto z żadnego przepisu regulaminu pracowniczego czy ogólnych przepisów wykonawczych nie wynika, że obowiązek uwzględniania przez oceniającego i zatwierdzającego opinii grupy ad hoc zmusza ich do przyznania urzędnikowi szczególnych punktów dodatkowo, poza punktami mającymi na celu ocenę jego pracy wykonywanej w ramach jego stanowiska.

Taki obowiązek nie wynika również wyraźnie z art. 1 akapit ostatni załącznika II do regulaminu pracowniczego, zgodnie z którym urzędnik pełniący obowiązki przedstawiciela pracowników nie może ponieść z tego tytułu szkody.

(zob. pkt 37, 38, 47)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑43/04 Fardoom i Reinard przeciwko Komisji, 25 października 2005 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑329, II‑1465, pkt 87; sprawa T‑95/04 Lavagnoli przeciwko Komisji, 17 maja 2006 r., dotychczas nieopublikowana w Zbiorze, pkt 84

2.      Normy przyjętych przez Komisję ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego, dotyczące podziału kompetencji pomiędzy odpowiednio oceniającym, zatwierdzającym i oceniającym z odwołania w ramach postępowania w sprawie oceny urzędnika, stanowią normy wewnętrznej organizacji instytucji. Odstępstwo od tych norm może pociągnąć za sobą unieważnienie decyzji administracji tylko w sytuacji, gdy takie odstępstwo mogłoby naruszyć jedną z gwarancji określonych w regulaminie pracowniczym bądź też zasadę dobrej administracji w zakresie zarządzania personelem.

(zob. pkt 61)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 46/72 De Greef przeciwko Komisji, 30 maja 1973 r., Rec. str. 543, pkt 18; sprawa 49/72 Drescig przeciwko Komisji, Rec. str. 565, pkt 10

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑118/04 i T‑134/04 Caló przeciwko Komisji, 7 lutego 2007 r., Zb.Orz.SP str. I‑A-2-0000, II‑A-2-0000, pkt 67, 68