EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(trešā palāta)

2012. gada 25. aprīlī

Lieta F‑108/11

Valentin Oprea

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Nepielaišana dalībai konkursā – Pirmstiesas procedūra – Prettiesiska norise – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru V. Oprea lūdz atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/198/10 atlases komisijas lēmumu neļaut viņam piedalīties šajā konkursā tādēļ, ka nav izpildīti nosacījumi par profesionālo pieredzi

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Sūdzība par konkursa atlases komisijas lēmumu – Nosacījums, kas nav obligāts – Iesniegšana – Termiņa prasības celšanai sākums – Lēmuma par sūdzību paziņošanas datums

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Tiešs lēmums, ar ko noraidīta sūdzība – Jēdziens – Acīmredzami kļūdas pēc nosūtīta elektroniskā pasta vēstule, kurā skaidri ir ņemta vērā situācija, kas atšķiras no prasītāja situācijas – Izslēgšana

1.      Atbilstoši Civildienesta noteikumu 91. panta 2. punktam prasību tiesā civildienesta jomā var iesniegt vienīgi tad, ja iecēlējinstitūcijai iepriekš ir tikusi iesniegta sūdzība un ja šī sūdzība ar tiešu vai netiešu lēmumu tikusi noraidīta.

Tomēr Savienības tiesa ir konstatējusi, ka Civildienesta noteikumu 91. panta nosacījums attiecas tikai uz tādiem aktiem, kurus iecēlējinstitūcija eventuāli var grozīt tā, ka parastais tiesību aizsardzības līdzeklis, lai pārsūdzētu atlases komisijas lēmumu, ir tieša vēršanās Savienības tiesā.

Ja ieinteresētā persona tomēr izvēlas vispirms vērsties pie administrācijas ar administratīvu sūdzību par konkursa atlases komisijas lēmumu, tad vēlāk celtās prasības tiesā pret šo sūdzību noraidošo lēmumu pieņemamība būs atkarīga no tā, vai ieinteresētā persona ir ievērojusi visas procesuālās, ar iepriekšējas sūdzības iesniegšanas procedūru saistītās prasības. Cita starpā, ja par konkursa atlases komisijas lēmumu tiek iesniegta sūdzība, saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. pantu prasības celšanas termiņš sāk ritēt no dienas, kurā ir paziņots lēmums, kas pieņemts, atbildot uz sūdzību.

(skat. 14.–16. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1978. gada 16. marts, 7/77 Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Komisija, 9. punkts; 1983. gada 14. jūlijs, 144/82 Detti/Tiesa, 16. un 17. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 27. jūnijs, T‑156/89 Valverde Mordt/Tiesa, 90. punkts; 2005. gada 31. maijs, T‑294/03 Gibault/Komisija, 22. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 23. novembris, F‑50/08 Bartha/Komisija, 25. un 26. punkts.

2.      Acīmredzami kļūdas pēc nosūtīta elektroniskā pasta vēstule, kurā skaidri ir ņemta vērā situācija, kas nav tā, kurā atrodas prasītājs, nav uzskatāma par tiešu lēmumu, ar ko noraidīta sūdzība.

(skat. 20. punktu)