Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 29 май 2017 година – „Джиосайкъл България“ ЕООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - гр. Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите

(Дело C-314/17)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: „Джиосайкъл България“ ЕООД

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - гр. Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите

Преюдициални въпроси

Нарушени ли са принципите за данъчен неутралитет и ефективност на общата система на ДДС, съгласно разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, когато, с оглед фактите в главното производство, една и съща доставка е обложена с ДДС, веднъж по общия ред чрез начисление на данъка от доставчика с фактурата за продажба и втори път чрез механизма на самоначисление /обратно начисляване/ от получателя с ревизионен акт, при което на практика не се признава право на приспадане на данъка и при условие, че националното законодателство не дава възможност начисления ДДС по фактурата на доставчика да бъде коригиран след приключило ревизионно производство?

____________

1 OB 2006, L 347, стр. 1; Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7