Προσφυγή της 3ης Ιουνίου 2021 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Σλοβακίας

(Υπόθεση C-342/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβακική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal)

Καθής: Δημοκρατία της Σλοβακίας

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναγνωρίσει ότι η Δημοκρατία της Σλοβακίας, υπερβαίνοντας συστηματικώς και κατ’ επανάληψη τις ημερήσιες οριακές τιμές για τα ΑΣ10 από το 2005 στη ζώνη SKBB01 Banskobystrický kraj, Σλοβακία (με εξαίρεση το έτος 2016) και στον οικισμό SKKO0.1 Košice, Σλοβακία (με εξαίρεση τα έτη 2009, 2015 και 2016), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 13, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το παράρτημα XI της οδηγίας 2008/50/ΕΚ 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη·

να αναγνωρίσει ότι η Δημοκρατία της Σλοβακίας, μη προβλέποντας τα κατάλληλα μέτρα στα σχέδια για την ποιότητα του αέρα, ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη στη ζώνη SKBB01 Banskobystrický kraj, Σλοβακία και στον οικισμό SKKO0.1 Košice, Σλοβακία, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 23, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο σε συνδυασμό με το παράρτημα XV της οδηγίας 2008/50/ΕΚ·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Σλοβακίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ θεσπίζει ημερήσια οριακή τιμή συγκέντρωσης σωματιδίων ΑΣ10 (50 μg/m³). Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της ημερήσιας τιμής συγκέντρωσης περισσότερο από 35 φορές ανά ημερολογιακό έτος. Η Δημοκρατία της Σλοβακίας έχει παραβεί συστηματικά και κατ’ επανάληψη το άρθρο 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/50 στη ζώνη Banskobystrický kraj, Σλοβακία και στον οικισμό Košice, Σλοβακία, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση σχετικά με την ποιότητα του αέρα που υποβλήθηκε από τη Δημοκρατία της Σλοβακίας βάσει του άρθρου 27 της οδηγίας.

Το άρθρο 23, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/50/ΕΚ ορίζει επίσης ότι, όταν, σε συγκεκριμένες ζώνες ή οικισμούς, τα επίπεδα των ρύπων υπερβαίνουν κάθε οριακή τιμή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εκπονούνται σχέδια για την ποιότητα του αέρα για τις εν λόγω ζώνες ή οικισμούς με σκοπό να επιτευχθούν οι αντίστοιχες οριακές τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα XI. Σε περίπτωση υπερβάσεων αυτών των οριακών τιμών, για τις οποίες έχει ήδη παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία, τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα θα θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η Δημοκρατία της Σλοβακίας παρέβη την υποχρέωση που υπέχει να εκπονήσει, σε περίπτωση υπερβάσεως των οριακών τιμών, σχέδια για την ποιότητα του αέρα όσον αφορά τις ζώνες Banskobystrický kraj, Σλοβακία και Košický kraj, Σλοβακία, τα οποία να προβλέπουν κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η παράβαση αυτή απορρέει από το ίδιο το γεγονός ότι, σε αυτές τις δύο ζώνες και στον ένα οικισμό της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, η Δημοκρατία της Σλοβακίας παρέβη συστηματικά και κατ’ επανάληψη το άρθρο 13, παράγραφος 1, υπερβαίνοντας τις ημερήσιες οριακές τιμές για τα ΑΣ10. Περαιτέρω, η παράβαση του άρθρου 23, παράγραφος 1, της οδηγίας απορρέει επίσης από την ακαταλληλότητα των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα, την ανεπάρκεια της στρατηγικής για την ποιότητα του αέρα, την έλλειψη πρόσθετων μέτρων και ελλείψεις στη σλοβακική νομοθεσία.

____________

1 ΕΕ 2008, L 152, σ. 1.