Žaloba podaná dne 15. prosince 2009 - AA v. Komise

(Věc F-101/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: AA (Brusel, Belgie) (zástupci: K. Van Maldegem a C. Mereu, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Částečné zrušení rozhodnutí o zařazení žalobkyně do platové třídy AD6 platového stupně 2 a uložení žalované nahradit způsobenou nemajetkovou a majetkovou újmu. Podpůrně uložení žalované zaplatit nemajetkovou a majetkovou újmu způsobenou průtahy při přijímání žalobkyně do zaměstnání.

Návrhové žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí ze dne 19. února 2009 v části, ve které se s konečnou platností stanoví zařazení žalobkyně, jakož i uložit žalované náhradu škody ve výši 320 854 eur a úhradu vyrovnávacích úroků a úroků z prodlení ve výši 6,75 % za vzniklou nemajetkovou a majetkovou újmu.

Podpůrně uložit žalované náhradu škody až do výše 2 331 246 eur a úhradu vyrovnávacích úroků a úroků z prodlení ve výši 6,75 % za nemajetkovou a majetkovou újmu způsobenou průtahy při přijímání žalobkyně do zaměstnání;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________