BENDROJO TEISMO (šeštoji kolegija) SPRENDIMAS

2020 m. birželio 25 d.(*)

„Augalų veislės – Prašymas dėl augalų veislės „Siberia“, priklausančios rūšiai Lilium L., teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datos ištaisymo – BAVT apeliacinei tarybai pateikta apeliacija – Nepriimtinumas – Pareiga motyvuoti – Reglamento (EB) Nr. 2100/94 75 straipsnis – Veiksminga teisminė gynyba – Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnio 1 dalis ir 87 straipsnis – Akivaizdžių klaidų ištaisymas – Reglamento (EB) Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalis“

Byloje T‑737/18

Siberia Oriental BV, įsteigta ’t Zand (Nyderlandai) ir atstovaujama advokato T. Overdijk,

ieškovė,

prieš

Bendrijos augalų veislių tarnybą (BAVT), atstovaujamą M. Ekvad, F. Mattina ir O. Lamberti,

atsakovę,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2018 m. spalio 15 d. BAVT apeliacinės tarybos sprendimo (byla A 009/2017), susijusio su prašymu dėl augalų veislės „Siberia“, priklausančios rūšiai Lilium L., teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datos ištaisymo,

BENDRASIS TEISMAS (šeštoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkė A. Marcoulli, C. Iliopoulos (pranešėjas) ir R. Norkus,

posėdžio sekretorius A. Juhász-Tóth, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2018 m. gruodžio 17 d.,

susipažinęs su atsiliepimu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2019 m. balandžio 1 d.,

įvykus 2020 m. sausio 23 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

 Ginčo aplinkybės

1        1995 m. liepos 28 d. ieškovė Siberia Oriental BV pateikė Bendrijos augalų veislių tarnybai (BAVT) paraišką dėl augalų veislių teisinės apsaugos suteikimo pagal 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (OL L 227, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 16 t., p. 390). Ši paraiška įregistruota numeriu 1995/0101.

2        Augalų veislė, kuriai buvo paprašyta suteikti teisinę apsaugą Bendrijoje, yra augalų veislė „Siberia“, priklausanti rūšiai Lilium L.

3        Savo augalų veislės teisinės apsaugos Bendrijoje paraiškoje ieškovė nurodė, kad šia veisle Europos Sąjungos teritorijoje pirmą kartą buvo prekiaujama 1993 m. sausio mėn. Pirmasis nacionalinis veislės apsaugos liudijimas buvo išduotas 1993 m. balandžio 8 d. Nyderlanduose, dar prieš įsigaliojant Reglamentui Nr. 2100/94.

4        1996 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu (toliau – apsaugą suteikiantis sprendimas) BAVT suteikė augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje veislei „Siberia“ ir nustatė šios apsaugos galiojimo pabaigos datą – 2018 m. vasario 1 d. Ši galiojimo pabaigos data buvo įrašyta į Bendrijos augalų veislių nuosavybės teisių registrą (toliau – registras), numatytą Reglamento Nr. 2100/94 87 straipsnyje.

5        2011 m. spalio 24 d. elektroniniu laišku ieškovė paprašė BAVT pateikti paaiškinimų dėl metodo, kurį ji taikė 1996 m. apskaičiuodama augalų veislės „Siberia“ teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo trukmę. Kitą dieną išsiųstu elektroniniu laišku BAVT jai pateikė prašomą informaciją.

6        Nuo 2015 m. iki 2017 m. BAVT ir ieškovė toliau keitėsi informacija dėl augalų veislės „Siberia“ apsaugos trukmės apskaičiavimo metodo.

7        2017 m. rugpjūčio 24 d. ieškovė pakartojo savo nuomonę, kad augalų veislės „Siberia“ apsaugos trukmė iš pradžių turėjo būti apskaičiuota pagal Reglamento Nr. 2100/94 19 straipsnį. Be to, jos teigimu, po to BAVT turėjo sumažinti apsaugos trukmę pagal šio reglamento 116 straipsnio 4 dalį, atimdama laikotarpį nuo pirmojo augalų veislės „Siberia“ pateikimo rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo. Todėl ieškovė paprašė BAVT ištaisyti augalų veislei „Siberia“ suteiktos augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datą, vietoje 2018 m. vasario 1 d. įrašant 2020 m. balandžio 30 d.

8        2017 m. spalio 23 d. sprendimu BAVT prašymą dėl į registrą įrašytos augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datos ištaisymo pripažino nepriimtinu. Ji nusprendė, pirma, kad Reglamento Nr. 2100/94 69 straipsnyje numatytas dviejų mėnesių terminas apeliacijai dėl apsaugą suteikiančio sprendimo pateikti jau buvo pasibaigęs. Antra, ji nusprendė, kad 2009 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 874/2009, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 nuostatų, susijusių su Bendrijos augalų veislių tarnybos atliekamomis procedūromis, įgyvendinimo taisykles (OL L 251, 2009, p. 3), 53 straipsnio 4 ir 5 dalys neturi būti taikomos nagrinėjamu atveju, nes BAVT sprendime nebuvo padaryta jokios kalbos klaidos, nebuvo perrašymo netikslumo ar akivaizdžios klaidos. Trečia, BAVT tvirtino, kad nėra teisinio pagrindo ištaisyti augalų veislės teisinės apsaugos Bendrijoje įrašymo į registrą datą.

9        2017 m. lapkričio 23 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsniu, BAVT apeliacinei tarybai pateikė apeliaciją dėl 2017 m. spalio 23 d. sprendimo. Šioje apeliacijoje taip pat buvo pateiktas prašymas dėl negalutinės peržiūros pagal Reglamento Nr. 2100/94 70 straipsnį.

10      2017 m. gruodžio 8 d. sprendimu BAVT atmetė prašymą dėl negalutinės peržiūros pagal Reglamento Nr. 2100/94 70 straipsnį.

11      Žodinė proceso dalis Apeliacinėje taryboje vyko 2018 m. rugsėjo 24 d. Posėdyje ieškovė, be kita ko, teigė, kad jos apeliacija yra priimtina tiek, kiek ji grindžiama Reglamento Nr. 2100/94 67 ir 87 straipsniais. Kaip savo apeliacijos teisinį pagrindą ieškovė taip pat nurodė Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalį ir BAVT pareigą savo iniciatyva ištaisyti galimai registre esančias klaidas.

12      2018 m. spalio 15 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) BAVT apeliacinė taryba atmetė ieškovės apeliaciją kaip nepriimtiną.

13      Apeliacinė taryba nusprendė, pirma, kad apeliacija negali būti grindžiama Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsniu, siejamu su 87 straipsniu, nes, jos nuomone, šios nuostatos susijusios su suteiktos augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datos pirminiu įtraukimu į registrą, o ne su tokio įrašo ištaisymu.

14      Antra, ji nusprendė, kad apeliacija taip pat negali būti grindžiama Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalimi. Apeliacinės tarybos manymu, 2017 m. spalio 23 d. BAVT sprendimas, kuriuo ji atmetė prašymą dėl apsaugos galiojimo pabaigos datos ištaisymo, nėra sprendimas, dėl kurio galima pateikti apeliaciją pagal Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnio 1 dalį. Jis visų pirma nėra sprendimas, susijęs su duomenų įrašymu į registrą ar išbraukimu iš jo, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2100/94 87 straipsnį. Apeliacinė taryba nurodė, kad taip yra ir kiek tai susiję su tariamu BAVT atsisakymu įgyvendinti jai suteiktą teisę savo iniciatyva ištaisyti galimai registre esančias klaidas.

15      Trečia, patvirtindama 2017 m. spalio 23 d. sprendimo motyvus, Apeliacinė taryba nurodė, kad nustatant augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datą tariamai padaryta klaida negali būti laikoma akivaizdžia klaida, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalį. Ji pridūrė, kad Reglamento Nr. 2100/94 116 straipsnio 4 dalies ketvirtą įtrauką prima facie galima aiškinti įvairiai.

16      Galiausiai, ketvirta, Apeliacinė taryba nusprendė, kad apeliacija nepriimtina, nes buvo pateikta pasibaigus dviejų mėnesių terminui, numatytam Reglamento Nr. 2100/94 69 straipsnyje. Kadangi apeliacija buvo pripažinta nepriimtina, Apeliacinė taryba nepriėmė sprendimo dėl Reglamento Nr. 2100/94 116 straipsnio aiškinimo.

 Šalių reikalavimai

17      Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

–        panaikinti ginčijamą sprendimą,

–        įpareigoti BAVT įrašyti į registrą 2020 m. balandžio 30 d. datą vietoj šiuo metu jame nurodytos galiojimo pabaigos datos.

18      BAVT Bendrojo Teismo prašo:

–        atmesti ieškinį,

–        priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

 Dėl teisės

 Dėl priimtinumo

 Dėl ieškovės antrojo reikalavimo priimtinumo

19      Pateikdama antrąjį reikalavimą ieškovė Bendrojo Teismo prašo įpareigoti BAVT įrašyti į registrą 2020 m. balandžio 30 d. datą vietoj jame šiuo metu nurodytos galiojimo pabaigos datos.

20      Atsiliepime į ieškinį BAVT tvirtina, kad šis antrasis reikalavimas yra nepriimtinas.

21      Iš suformuotos Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad, Sąjungos teisme pareiškus ieškinį dėl BAVT apeliacinės tarybos sprendimo, pagal Reglamento Nr. 2100/94 73 straipsnio 6 dalį BAVT turi imtis priemonių Sąjungos teismo sprendimui įvykdyti. Taigi Bendrasis Teismas negali duoti nurodymų BAVT, bet ji pati turi padaryti išvadas iš Sąjungos teismo sprendimų rezoliucinių dalių ir motyvų (šiuo klausimu žr. 2019 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo sprendimo byloje Mema / BAVT (Braeburn 78 (11078)), T‑177/16, EU:T:2019:57, 29 punktą; pagal analogiją taip pat žr. 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo El Corte Inglés / VRDT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, 20 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

22      Taigi antrasis reikalavimas nepriimtinas, nes juo siekiama, kad Bendrasis Teismas įpareigotų BAVT ištaisyti į registrą įrašytos veislės „Siberia“ teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datą.

 Dėl nuorodų į BAVT instancijose pateiktus argumentus priimtinumo

23      BAVT teigia, kad ieškovės pateiktos bendros nuorodos į per procedūrą BAVT Apeliacinėje taryboje pateiktus teiginius ir pareiškimus yra nepriimtinos.

24      Kiek tai susiję su ieškinio 5.24 punkte pateikta nuoroda į konkrečius pastabų, kurias ieškovė pateikė per administracinę procedūrą BAVT, tačiau kurių ji, beje, nepateikė kaip ieškinio priedų, punktus, pažymėtina, kad taip nurodytus argumentus reikia atmesti kaip nepriimtinus.

25      Iš tiesų pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnio pirmą pastraipą, taikomą procesui Bendrajame Teisme pagal šio statuto 53 straipsnio pirmą pastraipą ir Bendrojo Teismo procedūros reglamento 177 straipsnio 1 dalies d punktą, ieškinyje, be kita ko, turi būti pateikiama pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka. Šis pateikimas turi būti pakankamai aiškus ir tikslus, kad atsakovė galėtų pasirengti gynybai, o Bendrasis Teismas – priimti sprendimą dėl ieškinio. Tas pats taikoma ir bet kokiam reikalavimui, prie kurio turi būti pateikti pagrindai ir argumentai, kurie atsakovei ir teismui leistų įvertinti tokio reikalavimo pagrįstumą. Todėl pagrindinės faktinės ir teisinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškinys, turi aiškiai ir nuosekliai išplaukti iš paties ieškinio teksto (bent jau apibendrintai). Taigi, nors ieškinio tekstas atskirais klausimais ir gali būti grindžiamas bei papildomas nuorodomis į prie jo pridėtų dokumentų ištraukas, bendra nuoroda į kitus rašytinius dokumentus negali kompensuoti esminių teisinių argumentų, kurie turi būti nurodyti ieškinyje, nebuvimo. Analogiški reikalavimai taikomi tada, kai grindžiant ieškinio pagrindą pateikiamas priekaištas ar argumentas (žr. 2019 m. balandžio 11 d. Sprendimo Fomanu / EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Drugio atvaizdas), T‑323/18, nepaskelbtas Rink., EU:T:2019:243, 17 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Be to, Bendrajam Teismui nepriklauso vietoj šalių dokumentuose, į kuriuos jos daro nuorodą, bandyti surasti svarbius elementus (žr. 2018 m. kovo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimo byloje Recordati Orphan Drugs / EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T‑103/17, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:126, 24 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

26      Nagrinėjamu atveju ieškinio 5.24 punkte ieškovė tik daro nuorodą į „savo 2017 m. lapkričio 23 d. paaiškinimų dėl bylos esmės 4.4 punktą ir per 2018 m. rugsėjo 24 d. posėdį pasakytos kalbos medžiagos 3 ir 4 punktus“ ir pabrėžia, kad per procedūrą BAVT apeliacinėje taryboje pateikti argumentai taip pat turi būti laikomi šiame ieškinyje pateiktų argumentų dalimi.  Paaiškinimai ir pasakytos kalbos medžiaga, kuriais remiasi ieškovė, nebuvo pridėti prie ieškinio, o pateikta nuoroda negali kompensuoti pagrindinių teisinių argumentų, kurie turi būti nurodyti ieškinyje, nebuvimo.

27      Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad ieškinio 5.24 punkte pateikta nuoroda į argumentus, esančius dokumentuose, kuriuos ieškovė pateikė per administracinę procedūrą BAVT, yra neleistina nagrinėjant šį ieškinį.

 Dėl esmės

28      Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo du ieškinio pagrindus, susijusius, pirma, su esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimu iš esmės dėl motyvavimo stokos ir, antra, su Reglamento Nr. 2100/94 ar bet kurios su jo taikymu susijusios teisės normos, įskaitant ES sutartį ir SESV, pažeidimu. Ieškovė, be kita ko, teigia, kad jos apeliacija Apeliacinėje taryboje buvo priimtina.

29      Pirmiausia reikia išnagrinėti ieškinio antrąjį pagrindą, paskui – pirmąjį.

 Dėl ieškinio antrojo pagrindo, grindžiamo tuo, kad BAVT apeliacinė taryba padarė teisės klaidą, kai pripažino jai pateiktą apeliaciją nepriimtina

30      Antrąjį pagrindą sudaro dvi dalys, kuriose ieškovė ginčija BAVT vertinimą, pagal kurį apeliacija yra nepriimtina.

–       Dėl ieškinio antrojo pagrindo pirmos dalies, iš esmės grindžiamos Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnio, siejamo su 87 straipsniu, pažeidimu ir augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininkams suteiktų teisių gynimo priemonių dėl akivaizdžių klaidų ribojimu

31      Ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba padarė klaidą, kai nusprendė, kad apeliacija negali būti grindžiama Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsniu, siejamu su 87 straipsniu, nes, Apeliacinės tarybos nuomone, šios nuostatos susijusios su pirminiu suteiktos augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datos įrašymu į registrą, o ne su tokio įrašo ištaisymu. Ieškovė tam prieštarauja ir teigia, kad Apeliacinės tarybos argumentuose dirbtinai atskiriamas augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo termino pirminis įrašymas nuo tokio įrašo ištaisymo.

32      Ieškovės manymu, sprendimas, kuriuo atmetamas prašymas ištaisyti augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datą, kaip antai datą, kuri nurodyta registre, aiškiai patenka į sąvoką „informacijos į registrą įrašymas ar išbraukimas“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2100/94 87 straipsnį. Ieškovės manymu, ginčijamajame sprendime nepagrįstai apribojamos augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje turėtojų galimybės pasinaudoti jiems suteiktomis teisių gynimo priemonėmis tais atvejais, kai padaroma akivaizdžių klaidų įrašant duomenis į registrą.

33      BAVT nesutinka su ieškovės argumentais.

34      Reikia priminti, kad teisinis saugumas yra vienas iš Sąjungos teisėje pripažintų bendrųjų principų. Tai, kad administracinis sprendimas tapo galutinis pasibaigus protingiems apskundimo terminams arba išnaudojus teisines gynybos priemones, sustiprina tokį saugumą, todėl Sąjungos teisėje nenumatyta reikalavimo, iš principo įpareigojančio administracinę instituciją persvarstyti tokį galutiniu tapusį administracinį sprendimą (2004 m. sausio 13 d. Sprendimo Kühne & Heitz, C‑453/00, EU:C:2004:17, 24 punktas; 2008 m. vasario 12 d. Sprendimo Kempter, C‑2/06, EU:C:2008:78, 37 punktas ir 2012 m. spalio 4 d. Sprendimo Byankov, C‑249/11, EU:C:2012:608, 76 punktas). Be to, apskundimo terminais siekiama užtikrinti teisinį saugumą ir išvengti begalinio teisinių padarinių sukeliančių Sąjungos aktų ginčijimo (1994 m. kovo 9 d. Sprendimo TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, 16 punktas).

35      Nagrinėjamu atveju reikia konstatuoti, kad suteikiamos teisių gynimo priemonės ir terminai, per kuriuos galima pateikti apeliaciją, numatyti Reglamente Nr. 2100/94.

36      Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „[a]peliacija paduodama dėl [BAVT] sprendimų, priimtų pagal 20, 21, 59, 61, 62, 63 ir 66 straipsnius, taip pat dėl sprendimų, susijusių su <…> informacijos į registrą įrašymu ar išbraukimu pagal 87 straipsnį <…>“.

37      Pagal Reglamento Nr. 2100/94 69 straipsnį tokia apeliacija turi būti paduodama raštu „per du mėnesius nuo sprendimo įteikimo, jei jis skirtas apeliacijos pateikėjui, arba, jei ne jam, per du mėnesius nuo sprendimo paskelbimo <…>“.

38      Be to, pagal Reglamento Nr. 2100/94 87 straipsnio 2 dalies e punktą BAVT tvarko Bendrijos augalų veislių nuosavybės teisių registrą, kuriame po augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje suteikimo nurodoma, be kita ko, augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje pradžios ir pabaigos datos.

39      Pirma, iš šių aplinkybių matyti, kad Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnio 1 dalyje, siejamoje su to paties reglamento 87 straipsnio 2 dalies e punktu, numatyta tik apeliacija dėl BAVT sprendimų, kuri, suteikdama augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje, nustato šios apsaugos galiojimo pradžios ir pabaigos datas. Apeliacinei tarybai apskųstam BAVT sprendimui, kuriuo atmetamas ieškovės prašymas dėl ištaisymo, šios nuostatos netaikomos.

40      Antra, reikia priminti, kad 1996 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu BAVT suteikė augalų veislių teisinę apsaugą Bendrijoje augalų veislei „Siberia“ ir nustatė šios apsaugos galiojimo pabaigos datą – 2018 m. vasario 1 d. Be to, neginčijama, kad ieškovė žinojo apie apsaugą suteikiantį sprendimą, kuriame nustatyta atitinkama galiojimo pabaigos data, ir kad ji nepateikė apeliacijos per du mėnesius nuo to sprendimo įteikimo. Tiek savo ieškinio 4.4 punkte, tiek per posėdį Bendrajame Teisme ieškovė aiškiai pripažino, kad nepateikė apeliacijos per Reglamento Nr. 2100/94 69 straipsnyje nustatytą terminą. Nors galėjo skųsti tą sprendimą pagal Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnio 1 dalį (pagal analogiją žr. 1994 m. kovo 9 d. Sprendimo TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, 24 punktą), ji per nustatytą terminą nepasinaudojo Reglamente Nr. 2100/94 jai suteiktomis teisių gynimo priemonėmis. Taigi pasibaigus numatytam terminui apsaugą suteikiantis sprendimas tapo galutinis (pagal analogiją žr. 1994 m. kovo 9 d. Sprendimo TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, 13 punktą).

41      Šiomis aplinkybėmis ieškovei negali būti leista atnaujinti apskundimo termino, teigiant, kad jos 2017 m. rugpjūčio 24 d. prašymas dėl klaidų ištaisymo susijęs su „informacijos į registrą įrašymu arba išbraukimu pagal [Reglamento Nr. 2100/94] 87 straipsnį“. Jeigu ieškovei būtų leista pateikti apeliaciją pagal Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnį, siejamą su 87 straipsniu, po to, kai ji pateikė prašymą dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datos ištaisymo ir BAVT atmetė šį prašymą, tai pakenktų teisinę apsaugą suteikiančio sprendimo galutiniam pobūdžiui. Bet kuris augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininkas galėtų apeiti Reglamento Nr. 2100/94 69 straipsnyje numatytą apskundimo terminą, prašydamas, kaip ir ieškovė, pasibaigus šiam terminui padaryti pakeitimą registre ir pateikdamas apeliaciją dėl BAVT sprendimo atmesti paraišką. Toks ieškinio pareiškimo termino apėjimas negali būti leidžiamas (pagal analogiją žr. 2014 m. kovo 21 d. Sprendimo Yusef / Komisija, T‑306/10, EU:T:2014:141, 54 ir 55 punktus).

42      Pagal suformuotą jurisprudenciją prašymo peržiūrėti sprendimą, kuris nebuvo apskųstas per nustatytus terminus, pateikimą galima pateisinti naujų esminių faktų buvimu (žr. 2014 m. kovo 21 d. Sprendimo Yusef / Komisija, T‑306/10, EU:T:2014:141, 60 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Vis dėlto ieškovė neteigia, kad egzistuoja tokių naujų esminių faktų, kuriais būtų galima pagrįsti jos prašymą dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datos ištaisymo.

43      Ieškovė negali pagrįstai teigti, kad praėjus keleriems metams po teisinę apsaugą suteikiančio sprendimo priėmimo kilo abejonių dėl galiojimo pabaigos datos tikslumo. Ieškovės prašymu BAVT pateikta informacija apie augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje trukmės apskaičiavimo tvarką taip pat nėra nauji faktai, pateisinantys tai, kad ieškovė, kuri laiku nepasinaudojo Reglamente Nr. 2100/94 jai suteiktomis teisių gynimo priemonėmis, galėtų pateikti apeliaciją dėl BAVT atsisakymo ištaisyti atitinkamą datą ir taip apeiti apeliacijos dėl teisinę apsaugą suteikiančio sprendimo pateikimo terminą (pagal analogiją žr. 2018 m. birželio 14 d. Sprendimo Spagnolli ir kt. / Komisija, T‑568/16 ir T‑599/16, EU:T:2018:347, 131 punktą).

44      Be to, 2017 m. gruodžio 20 d. Sprendimas Incyte (C‑492/16, EU:C:2017:995), kuriuo ieškovė remiasi, grįsdama savo poziciją, nepaneigia šių išvadų. Byloje, kurioje priimtas tas sprendimas, paaiškėjo, kad, atsižvelgiant į vėliau Teisingumo Teismo priimtą sprendimą dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, nacionalinės institucijos vaistui išduoto papildomos apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos data buvo neteisinga (2017 m. gruodžio 20 d. Sprendimo Incyte, C‑492/16, EU:C:2017:995, 23, 48 ir 49 punktai). Tai reiškia, kad toje byloje atsirado naujas esminis faktas, t. y. Teisingumo Teismo sprendimas, kuriame buvo patikslinta apsaugos trukmės apskaičiavimo tvarka. Šiuo atveju taip nėra, todėl ieškovės nurodyta jurisprudencija negali būti taikoma.

45      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, antrojo pagrindo pirmą dalį reikia atmesti kaip nepagrįstą.

–       Dėl ieškinio antrojo pagrindo antros dalies, grindžiamos Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalies pažeidimu

46      Ieškovės teigimu, ginčijamo sprendimo II skyriaus A dalies 3 punkte Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, kad apeliacija negali būti grindžiama Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalimi. Grįsdama savo poziciją ieškovė pateikia kelis argumentus.

47      Pirma, ieškovė tvirtina, kad minėta nuostata įpareigoja BAVT ištaisyti akivaizdžias klaidas. Be to, dėl BAVT atsisakymo laikytis šių reikalavimų galima pareikšti ieškinį pagal Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnį, nes tai yra sprendimas dėl informacijos įrašymo į registrą arba išbraukimo iš jo pagal šio reglamento 87 straipsnį. Ieškovės teigimu, net jei Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnis būtų taikomas griežtai ir dėl to toks sprendimas negalėtų būti skundžiamas, turėtų būti įmanoma pareikšti ieškinį pagal bendrąjį Sąjungos teisės principą, kad „bet kuris asmuo turi turėti galimybę pasinaudoti veiksminga teismine gynyba dėl sprendimų, kuriais gali būti pažeista Sutartyse pripažinta teisė“, nes darytina išvada, kad ši formuluotė apima tokią priemonę, kaip Reglamentas Nr. 2100/94.

48      Antra, ieškovė tvirtina, kad į registrą įrašytos augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datos ištaisymas mažiau pažeidžia teisinio saugumo principą nei labiau reikšmingi pakeitimai, kurie gali būti padaryti peržiūrėjus sprendimą. Grįsdama savo teiginį ieškovė remiasi 2017 m. gruodžio 20 d. Sprendimu Incyte (C‑492/16, EU:C:2017:995). Be to, jos nuomone, įrašant į registrą esminę informaciją, susijusią su įregistruotų augalų veislių apsauga Bendrijoje, siekiama sukurti patikimą informacijos šaltinį ir taip užtikrinti teisinį saugumą, būtiną trečiųjų šalių interesams apsaugoti. Todėl reikia ištaisyti registre esančią klaidą, neatsižvelgiant į tai, ar praėjo tam tikras laiko tarpas.

49      Trečia, ieškovė tvirtina, kad akivaizdžių klaidų ištaisymui pagal Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalį netaikomas joks terminas. Šiuo klausimu Reglamente Nr. 874/2009 nėra jokios nuostatos. Grįsdama savo argumentus ji remiasi 2015 m. vasario 18 d. Raad van State (Valstybės Taryba, Nyderlandai) sprendimu byloje Syngenta / Nyderlandų patentų biuras. Ji pažymi, kad byloje, kurioje priimtas tas sprendimas, taikytiname reglamente esančioje reikšmingoje Sąjungos teisės nuostatoje nebuvo numatyta jokio termino klaidai ištaisyti, ir teigia, kad tas pats pasakytina apie Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalį.

50      BAVT nesutinka su ieškovės argumentais.

51      Net ir nesant būtinumo nuspręsti dėl to, ar dėl BAVT sprendimo pagal Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalį galima pateikti apeliaciją pagal Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnį, reikia konstatuoti, kad ieškovės nurodyta klaida nepatenka į minėto 53 straipsnio 4 dalies taikymo sritį.

52      Pagal Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalį kalbos, perrašymo ir aiškios BAVT sprendimuose padarytos klaidos turi būti ištaisytos. Iš šios formuluotės matyti, kad remiantis šia nuostata galima taisyti tik rašybos arba gramatines, perrašymo klaidas – pavyzdžiui, susijusias su šalių vardais ir pavardėmis ar pavadinimais, – arba klaidas, kurios tokios akivaizdžios, kad negalima įsivaizduoti kitokio teksto kaip tik to, kuris būtų jas ištaisius (pagal analogiją žr. 2011 m. rugsėjo 9 d. Sprendimo dm-drogerie markt / VRDT – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, 73 punktą).

53      Atsižvelgiant į kompetentingos valdžios institucijos patvirtinto galutinio sprendimo rezoliucinės dalies privalomojo pobūdžio svarbą ir laikantis teisinio saugumo principo, taisyklė, kuri leidžia išimties tvarka atlikti vėlesnius tokio sprendimo pataisymus, aiškintina siaurai. Todėl sąvoka „aiški klaida“ apima tik formalaus pobūdžio akivaizdžias klaidas (kaip antai redagavimo klaidą), kurios aiškiai matyti iš paties sprendimo teksto ir kurios neturi įtakos jo taikymo sričiai ir esmei, kaip apibūdinta jo rezoliucinėje dalyje ir motyvuose. Kita vertus, sąvoka „aiški klaida“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalį, negali būti susijusi su klaida, dėl kurios ginčijamas sprendimas iš esmės taptų neteisėtas (pagal analogiją žr. 2006 m. gruodžio 14 d. Sprendimo Gagliardi / VRDT – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU), T‑392/04, nepaskelbtas Rink., EU:T:2006:400, 55 punktą ir 2011 m. spalio 18 d. Sprendimą Reisenthel / VRDT – Dynamic Promotion (Krepšiai ir pintinės) (T‑53/10, EU:T:2011:601, 35 punktą).

54      Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo augalų veislei „Siberia“ ištaisyti augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje galiojimo pabaigos datą. Tačiau toks ištaisymas daro įtaką teisinę apsaugą suteikusio sprendimo, kuriame nustatyta šios apsaugos trukmė, taikymo sričiai ir esmei. Norint atlikti tokį ištaisymą, pirmiausia reikia nustatyti, kaip aiškinti Reglamentą Nr. 2100/94, visų pirma jo nuostatas, kurios svarbios apskaičiuojant apsaugos galiojimo trukmę. Be to, ieškovė ir BAVT, nepaisant to, kad susirašinėjo kelerius metus, negalėjo susitarti dėl šio aiškinimo. Iš to matyti, kad ieškovės prašymas dėl ištaisymo negali būti laikomas prašymu ištaisyti kalbos, perrašymo ar aiškią klaidą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalį.

55      Kadangi nagrinėjamu atveju Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygos neįvykdytos, reikia atmesti ieškovės argumentus, kad pagal šią nuostatą jos ieškinys yra priimtinas.

56      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinio antrojo pagrindo antrą dalį, taigi ir visą antrąjį pagrindą, reikia atmesti kaip nepagrįstą.

 Dėl ieškinio pirmojo pagrindo, grindžiamo iš esmės pareigos motyvuoti pažeidimu, nes BAVT apeliacinė taryba neatsakė į jai pateiktą argumentą

57      Ieškovė iš esmės tvirtina, kad BAVT apeliacinė taryba neįvykdė pareigos motyvuoti, nes neišnagrinėjo jos argumento, susijusio su BAVT pareiga savo iniciatyva ištaisyti registre esančias klaidas.

58      BAVT nesutinka su ieškovės argumentais.

59      Reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 2100/94 75 straipsnį BAVT sprendimai turi būti motyvuoti. Šios pareigos apimtis yra tokia pati kaip ir SESV 296 straipsnyje įtvirtintos pareigos (šiuo klausimu žr. 2019 m. vasario 5 d. Sprendimo Braeburn 78 (11078), T‑177/16, EU:T:2019:57, 43 punktą). Pagal suformuotą jurisprudenciją, susijusią su SESV 296 straipsniu, pareiga motyvuoti siekiama dvigubo tikslo: pirma, leisti suinteresuotiesiems asmenims sužinoti sprendimo priėmimo pagrindus, kad jie galėtų ginti savo teises, ir, antra, Sąjungos teismui vykdyti sprendimo teisėtumo priežiūrą (šiuo klausimu žr. 2012 m. gegužės 10 d. Sprendimo Rubinstein ir L’Oréal / VRDT, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, 111 punktą; 2010 m. birželio 30 d. Sprendimo Matratzen Concord / VRDT – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T‑351/08, nepaskelbtas Rink., EU:T:2010:263, 17 punktą ir 2014 m. kovo 27 d. Sprendimo Intesa Sanpaolo / VRDT – equinet Bank (EQUITER), T‑47/12, EU:T:2014:159, 24 punktą).

60      Pareiga motyvuoti gali būti įvykdyta nebūtinai aiškiai ir išsamiai atsakant į visus ieškovo pateiktus argumentus, jeigu BAVT pateikia faktų ir teisinių svarstymų, turinčių esminę svarbą sprendimo struktūroje (2018 m. vasario 23 d. Sprendimo Schniga / BAVT (Gala Schnico), T‑445/16, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:95, 28 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

61      Iš suformuotos jurisprudencijos taip pat matyti, kad pareiga motyvuoti turi būti vertinama atsižvelgiant į nagrinėjamo atvejo aplinkybes. Nereikalaujama, kad motyvuojant būtų nurodytos visos svarbios faktinės ir teisinės aplinkybės, nes tai, ar akto motyvai atitinka SESV 296 straipsnio reikalavimus, turi būti vertinama atsižvelgiant ne tik į šio akto tekstą, bet ir jo kontekstą ir į visas atitinkamą klausimą reglamentuojančias teisės normas (2011 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo Elf Aquitaine / Komisija, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, 150 punktas ir 2016 m. gruodžio 21 d. Sprendimo Club Hotel Loutraki ir kt. / Komisija, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, 47 punktas).

62      Nagrinėjamu atveju iš ginčijamo sprendimo teksto matyti, kad Apeliacinė taryba nusprendė, jog, darant prielaidą, kad BAVT turi teisę savo iniciatyva ištaisyti registre esančias klaidas, atsisakymo įgyvendinti šią teisę negalima apskųsti pagal Reglamento Nr. 2100/94 67 straipsnį. Apeliacinė taryba pridūrė, kad toks atsisakymas taip pat nėra sprendimas, susijęs su informacijos įrašymu į registrą arba jos išbraukimu pagal minėto reglamento 87 straipsnį. Ji taip pat padarė išvadą, kad tokiu atveju Reglamento Nr. 874/2009 53 straipsnio 4 dalis netaikoma.

63      Iš to matyti, kad Apeliacinė taryba savo sprendimą teisiniu požiūriu motyvavo pakankamai.

64      Vadinasi, ieškinio pirmąjį pagrindą, taigi ir visą ieškinį, reikia atmesti kaip nepagrįstus.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

65      Pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo.

66      Kadangi ieškovė bylą pralaimėjo, iš jos priteisiamos bylinėjimosi išlaidos pagal BAVT pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (šeštoji kolegija)

nusprendžia:

1.      Atmesti ieškinį.

2.      Siberia Oriental BV padengia savo ir Bendrijos augalų veislių tarnybos (BAVT) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Marcoulli

Iliopoulos

Norkus

Paskelbta 2020 m. birželio 25 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


*      Proceso kalba: anglų.