Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. september 2011 - Pino mod Kommissionen

(Sag F-31/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten - intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden kategori offentliggjort før den 1. maj 2004 - ansøger opført på reservelisten før den 1. maj 2006 - indplacering i lønklasse - anvendelse af en multiplikationsfaktor på mindre end 1 - fortabelse af forfremmelsespoint)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marco Pino (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (først ved M.Arpio Santacruz og M. Simm, derefter ved M. Bauer, J. Monteiro og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelser, hvorved sagsøgeren, der er tjenestemand i kategori B, og som bestod en intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden kategori, udnævnes til fuldmægtig, for så vidt som sagsøgerens indplacering herved fastsættes i medfør af bilag XIII til vedtægten, der fortsat anvendes en multiplikationsfaktor ved fastsættelsen af hans vederlag, og hans forfremmelsespoint nulstilles.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union, der er interveneret i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 131 af 3.6.2006, s. 50.