Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal County Court at Birkenhead (Spojené kráľovstvo) 30. decembra 2020 – BT/Seguros Catalana Occidente, EB

(vec C-708/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

County Court at Birkenhead

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: BT

Žalovaní: Seguros Catalana Occidente, EB

Prejudiciálne otázky

Vyplýva z článku 13 ods. 3 nariadenia o rozsudkoch č. 1215/20121 požiadavka, aby právny dôvod, o ktorý sa poškodený opiera pri uplatňovaní nároku voči poistníkovi/poistenému, zahŕňal vec týkajúcu sa poistenia?

Ak je odpoveď na otázku pod písmenom a) kladná, je skutočnosť, že nárok, ktorý sa snaží poškodený uplatniť voči poistníkovi/poistenému, vyplýva z tých istých skutočností a je uplatnený v rámci tej istej žaloby ako priamy nárok uplatnený voči poistiteľovi, dostatočná na odôvodnenie záveru, že nárok poškodeného je vecou, ktorá sa týka poistenia, aj keď právny dôvod sporu medzi poškodeným a poistníkom/poisteným nesúvisí s poistením?

Ďalej a subsidiárne, ak je odpoveď na otázku pod písmenom a) kladná, je skutočnosť, že existuje spor medzi poistiteľom a poškodeným v súvislosti s platnosťou a účinkom poistnej zmluvy, postačujúca na odôvodnenie záveru, že nárok poškodeného je vecou týkajúcou sa poistenia?

Ak je odpoveď na otázku pod písmenom a) záporná, stačí, že pribratie poistníka/poisteného do priameho konania proti poistiteľovi umožňuje právny poriadok, ktorým sa riadi priama žaloba proti poistiteľovi?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).