Жалба, подадена на 13 ноември 2015 г. — ZZ и др./Комисия

(Дело F-140/15)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представител: C. Cortese, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията за изменение на размера на отпуснатата на жалбоподателя наследствена пенсия и на отпуснатите на трите му деца пенсии за сираци.

Искания на жалбоподателите

да се отмени становище за изменение № 3 на началника на отдел PMO.4 на Европейската комисия, в което се посочват новите размери на отпуснатата на жалбоподателя наследствена пенсия и на отпуснатите на трите му деца пенсии за сираци, и което е съобщено на жалбоподателя на 6 февруари 2015 г., допълнено с мотивите на решението на ОН от 3 август 2015 г. да отхвърли подадената по административен ред жалба,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________