Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia (pierwsza izba) z dnia 8 marca 2011 r. - De Nicola przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

(Sprawa F-59/09)1

(Służba publiczna - Personel Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Ocena - Awans - Właściwość Sądu - Dopuszczalność - Dorozumiana decyzja odmowna - Wewnętrzna wytyczna - Przedstawiciel personelu - Zasada przestrzegania prawa do obrony)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams i F. Martin, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 kwietnia 2008 r. o awansach, nieuwzględniającej nazwiska skarżącego, jak również oceny skarżącego za 2007 r. Po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej o dalszym obradowaniu pomimo zgłoszenia wniosku o wykluczenie. Wreszcie, stwierdzenie, że skarżący był ofiarą mobbingu i nakazanie stronie pozwanej jego zaprzestania oraz zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność sprawozdania z oceny za 2007 r. oraz odmownej decyzji o awansie C. De Nicoli.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

C. De Nicola i Europejski Bank Inwestycyjny pokrywają każdy własne koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 205 z 29.8.2009, s. 49.