AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

18. detsember 2008

Kohtuasi F‑14/08

X

versus

Euroopa Parlament

Registrist kustutamine – Hagist loobumine – Kohtukulud – Vastuvõetavus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles X palub esiteks tühistada töövõimetuskomitee 22. juuni 2007. aasta teda puudutava arvamuse ja parlamendi personalidirektori 27. juuni 2007. aasta otsuse, milles leiti, et tal ei ole püsivat töövõimetust, mida võib täielikuks lugeda ja mis takistab tal oma tööülesandeid teostada, ja teiseks saata tema toimik tagasi töövõimetuskomiteele uue otsuse tegemiseks tema kohta.

Otsus: Kohtuasi F‑14/08 X vs. parlament kustutatakse Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Jätta parlamendi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kolm neljandikku hageja kohtukuludest. Jätta üks neljandik hageja kohtukuludest tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Kohtukulud – Teise poole käitumise tõttu õigustatud hagist loobumine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 89 lõige 5)

2.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Otsus, mis tuvastab ametniku töövõimet ja kohustab teda tööle naasma – Vastuvõetavus

(Personalieeskirjad, artikli 59 lõige 4 ja artiklid 90 ja 91)

1.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 89 lõikes 5 on sätestatud, et pool, kes hagist loobub, peab hüvitama kohtukulud, kui vastaspool seda nõuab oma märkustes hagist loobumise kohta. Sellegipoolest kannab hagist loobunud poole taotlusel kohtukulud vastaspool, kui see on viimase käitumise tõttu õigustatud. Kui ametnik on esitanud hagi otsuse peale, millega ei tunnistata tema töövõimetust, siis tuleb järeldada, et institutsioon, kes ei vastanud eelnevale kaebusele nelja kuu jooksul vaikimisi tagasilükkava otsuse tegemiseks ja kelle käitumine oli ebaselge seoses huvitatud isiku olukorraga pärast hagi esitamist, aitas oma käitumisega kaasa sellele, et asi jõuab kohtusse, ning temalt võib välja mõista ühe osa hagejaks oleva ametniku kohtukuludest.

(vt punktid 6–10)

2.      Kui ametisse nimetava asutuse otsus, mis lähtub töövõimetuskomitee arvamusest, sisaldab peale ametniku töövõime hinnangu, mis iseenesest ei muuda huvitatud isiku eelnevat õiguslikku olukorda, ka ettekirjutust tööle naasta, siis see kujutab endast isikut kahjustavat meedet, mida ametnik võib vaidlustada.

(vt punktid 14, 17 ja 19)