Προσφυγή της 20ής Ιουλίου 2012 – ΖΖ και ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-75/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: ΖΖ και ΖΖ (εκπρόσωποι: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchak και S. Orlandi, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως των αποφάσεων περί υπολογισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, των απορριπτικών αποφάσεων επί των ενστάσεων τις οποίες είχαν υποβάλει οι προσφεύγοντες.

Αιτήματα των προσφευγόντων

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσουν τις αποφάσεις περί υπολογισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που είχαν αποκτήσει πριν αναλάβουν υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσουν τις απορριπτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν επί των ενστάσεών τους, οι οποίες είχαν ως αίτημα την εφαρμογή των ΓΕΔ και των αναλογιστικών ισοδυνάμων που ίσχυαν κατά τον χρόνο της υποβολής της αιτήσεώς τους μεταφοράς των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων, και

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.