Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 maart 2015 – Marcuccio/Commissie

(Zaak F-90/13)1

(Uitsluiting van de procedure van de vertegenwoordiger van een partij – Geen aanwijzing van een nieuwe vertegenwoordiger – Verzoeker die niet meer antwoordt op de verzoeken van het Gerecht – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: A., advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de besluiten tot afwijzing van verzoekers verzoeken om schadeloos te worden gesteld wegens het feit dat de verwerende partij een op hem betrekking hebbend schrijven heeft gezonden aan een advocaat die hem niet vertegenwoordigde waardoor zijn recht op eerbiediging van het privé-leven is geschonden

Dictum

Er behoeft geen uitspraak meer te worden gedaan over het beroep in zaak F-90/13, Marcuccio/Commissie.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 24 van 25.1.2014, blz. 40.