Sag anlagt den 4. marts 2021 – Europa-Parlamentet mod Europa-Kommissionen

(Sag C-137/21)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Parlamentet (ved P. López-Carceller, J. Rodrigues og S. Alonso de León, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kommissionen har tilsidesat traktaten, idet den ikke har vedtaget den delegerede retsakt i henhold til artikel 7, litra f), i forordning 2018/1806 1 .

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende, nemlig, at er sket en tilsidesættelse af traktaterne.

Ifølge Parlamentet var Kommissionen forpligtet til at vedtage en delegeret retsakt, jf. artikel 7, litra f), i forordning 2018/1806. Ved beslutning af 22. oktober 2020 opfordrede Parlamentet Kommissionen til at vedtaget den omhandlede retsakt. Eftersom Kommissionen ikke havde vedtaget den delegerede retsakt den 22. december 2020, besluttede Parlamentet at anlægge et passivitetssøgsmål i henhold til artikel 265 TEUF.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1806 af 14.11.2018 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EUT 2018, L 303, s. 39)