PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

24. september 2009

Sag F-36/08

Arno Schell

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – generaldirektørernes tildeling af prioritetspoint – forfremmelsesåret 2007«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorunder Arno Schell har nedlagt påstand om annullation af hans karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2006 samt af de formelle intentioner om tildeling af prioritetspoint fra generaldirektøren i forfremmelsesåret 2007.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Arno Schell betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43 og 45)

Der kan ikke af artikel 8, stk. 7, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, som er vedtaget af Kommissionen, udledes en forpligtelse for administrationen til at foretage en sammenligning af de bedømte tjenestemænd med henblik på udfærdigelse af deres karriereudviklingsrapport. Nævnte bestemmelse skal nemlig læses i dens sammenhæng. Selv om det for det første i vedtægtens artikel 43 bestemmes, at hver tjenestemands kvalifikationer, tjenstlige indsats og adfærd bedømmes i form af en karriereudviklingsrapport, der udfærdiges mindst hvert andet år, bestemmes det ikke i nævnte vedtægt, at denne bedømmelse skal ske ved en sammenligning, som det er tilfældet i vedtægtens artikel 45. Ifølge artikel 8, stk. 5, i nævnte almindelige gennemførelsesbestemmelser foretages bedømmelsen tværtimod for så vidt angår rubrikken »Tjenstlig indsats« i forhold til de mål, der skal nås af den enkelte tjenestemand. Desuden udgør den efterprøvelse, der er nævnt i artikel 8, stk. 7, første afsnit, i nævnte almindelige gennemførelsesbestemmelser en forudsætning for den enighed, der er fastsat i andet afsnit i nævnte artikel, som har til formål i hvert generaldirektorat at sørge for en sammenhæng i den vurdering af fortjenester, der foretages i forbindelse med bedømmelsen. Det fremgår af det anførte, at henvisningen til en sammenligning af fortjenester i artikel 8, stk. 7, første afsnit, i nævnte almindelige gennemførelsesbestemmelser skal forstås som værende et af de elementer, som gør det muligt at foretage en kontrol af sammenhængen i bedømmelserne, og ikke således, at karriereudviklingsrapporterne først kan udfærdiges efter en sammenligning af fortjenesterne for alle tjenestemænd.

(jf. præmis 37-39 og 41)

Henvisning til:

Personaleretten: 13. december 2007, sag F-42/06, Sundholm mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000, præmis 31