Presuda Suda (deveto vijeće) od 26. travnja 2018. – Cellnex Telecom i Telecom Castilla-La Mancha protiv Komisije

(spojeni predmeti C-91/17 P i C-92/17 P)(1)

„Žalba – Državne potpore – Digitalna televizija – Potpora za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Autonomna zajednica Kastilja-La Mancha, Španjolska) – Subvencija u korist operatora platformi digitalne zemaljske televizije – Odluka kojom se mjere potpore proglašavaju djelomično nespojivima s unutarnjim tržištem – Pojam „državna potpora” – Prednost – Usluga od općeg gospodarskog interesa – Definicija – Margina prosudbe država članica”

1.      Potpore koje dodjeljuju države – Pojam – Mjere s ciljem naknade troška pružanja javne usluge koju obavlja poduzetnik – Prva pretpostavka iz presude Altmark – Jasno određene obveze javne usluge – Nepostojanje poduzetnika korisnika stvarno zaduženog za izvršenje obveza pružanja javne usluge – Uključenost u pojam – Disfunkcija tržišta – Nedovoljna okolnost za utvrđivanje postojanja usluge od općeg gospodarskog interesa – Diskrecijska ovlast država članica – Doseg

(Čl. 107., st.1. UFEU-a)

(vidjeti točke 41.-44., 46.)

2.      Žalba – Razlozi – Pogrešna ocjena činjenica i dokaza – Nedopuštenost – Nadzor Suda nad ocjenom činjenica i dokaza – Isključenje osim u slučaju iskrivljavanja

(Čl. 256. UFEU-a; Statut Suda Europske unije, čl. 58., st. 1.)

(vidjeti točke 67.-69.)

3.      Žalba – Razlozi – Pogrešna ocjena uredno podnesenih dokaza – Nedopuštenost osim u slučaju iskrivljavanja – Obveza Općeg suda da obrazloži svoju ocjenu dokaza – Doseg

(Čl. 256. UFEU-a; Statut Suda Europske unije, čl. 58., st. 1.)

(vidjeti točku 76.)

4.      Žalba – Razlozi – Nedovoljno ili proturječno obrazloženje – Opseg obveze obrazlaganja – Implicitno obrazloženje Općeg suda – Dopuštenost – Pretpostavke

(Statut Suda Europske unije, čl. 36. i 53., st. 1.; Poslovnik Općeg suda, čl. 117.)

(vidjeti točku 95.)

5.      Žalba – Razlozi – Puko ponavljanje razloga i argumenata iznesenih pred Općim sudom – Nedopuštenost – Osporavanje tumačenja ili primjene prava Unije koje je proveo Opći sud – Dopuštenost

(Čl. 256., st. 1., t. 2. UFEU-a; Statut Suda Europske unije, čl. 58., st. 1.; Poslovnik Suda, čl. 168., st.1., t. (d))

(vidjeti točku 107.)

6.      Potpore koje dodjeljuju države – Pojam – Dodjela prednosti korisnicima – Intervencija države kojom se umanjuju troškovi koji obično terete proračun poduzetnika – Uključenost

(Čl. 107., st. 1. UFEU-a)

(vidjeti točku 111.)

7.      Potpore koje dodjeljuju države – Pojam – Intervencija države kojom se umanjuju troškovi koji obično terete proračun poduzetnika – Troškovi koji proizlaze iz poštovanja nacionalnog propisa – Uključenost

(Čl. 107., st. 1. UFEU-a)

(vidjeti točku 112.)

Izreka

1.

Žalbe se odbijaju.

2.

Društvima Cellnex Telecom SA i Telecom Castilla-La Mancha SA nalaže se snošenje troškova.


1 SL C 129, 24. 4. 2017.