Kohtuasi T169/08 RENV

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

versus

Euroopa Komisjon

Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Kreeka pruunsöetarnimise turg ja elektrienergia hulgimüügiturg – EÜ artikli 86 lõike 1 koostoimes EÜ artikliga 82 rikkumise tuvastamise otsus – Riigi osalusega äriühingule riiklike pruunsöemaardlate kaevandamisõiguse andmine või säilitamine – Asjaomaste turgude määratlemine – Võimaluste ebavõrdsus – Põhjendamiskohustus – Õiguskindlus – Võimu kuritarvitamine – Proportsionaalsus

Kokkuvõte – Üldkohtu (esimene koda) 15. detsembri 2016. aasta otsus

1.      Konkurents – Turgu valitsev seisund – Asjaomane turg – Piiritlemine – Kriteeriumid

(EÜ artikkel 82; komisjoni teatis 97/C 372/03, punkt 7)

2.      Konkurents – Turgu valitsev seisund – Asjaomane turg – Geograafiline piiritlemine – Kriteeriumid – Ühe liikmesriigiga piiritletud turg

(EÜ artikkel 82)

3.      Konkurents – Riigi osalusega äriühingud ja liikmesriikidelt eri- või ainuõigused saanud äriühingud – Turgu valitsev seisund – Riigi meetmest tulenev võrdsete võimaluste puudumine eri ettevõtjate vahel – Riigi sellise meetme per se mittelubatavus

(EÜ artikkel 82 ja EÜ artikli 86 lõige 1)

4.      Institutsioonide aktid – Põhjendamine – Kohustus – Ulatus – Otsus, millega kohaldatakse konkurentsieeskirju

(EÜ artikkel 253)

5.      Tühistamishagi – Väited – Põhjenduse puudumine või ebapiisavus – Sisulise õiguspärasuse väitest erinev väide

(EÜ artiklid 230 ja 253)

6.      Euroopa Liidu õigus – Põhimõtted – Õiguspärase ootuse kaitse – Tingimused ja piirid – Komisjoni tegevusetus – Olemasoleva olukorra säilitamine, mida võib muuta tema suure kaalutlusõiguse raames – Õiguspärase ootuse puudumine

7.      Euroopa Liidu õigus – Põhimõtted – Põhiõigused – Omandiõigus – Piirangud – Lubatavus – Tingimused

(EÜ artikkel 295)

8.      Tühistamishagi – Väited – Võimu kuritarvitamine – Mõiste

(EÜ artikkel 230)

9.      Euroopa Liidu õigus – Põhimõtted – Proportsionaalsus – Meetme proportsionaalsus – Hindamiskriteeriumid

1.      Enne, kui on võimalik hinnata, kas ettevõtjal on turgu valitsev seisund EÜ artikli 82 tähenduses, tuleb piiritleda asjaomane turg nii pakutavate toodete või teenuste seisukohast kui ka geograafiliselt. See määratlemine on vajalik selleks, et luua raamid, mille piires hinnata, kas ettevõtja suudab arvestatavas ulatuses tegutseda sõltumatult oma konkurentidest, klientidest ja tarbijatest.

EÜ artikli 82 kohaldamise eesmärgil asjaomase turu määratlemiseks tuleb konkurentsi võimalikkust hinnata just turu seisukohast, mis hõlmab kõiki tooteid või teenuseid, mis oma iseloomulike tunnuste tõttu on eriti sobivad pidevat nõudlust rahuldama ja mis on minimaalselt äravahetatavad teiste toodete või teenustega, kusjuures konkurentsi võimalikkust tuleb hinnata ka konkurentsitingimusi ning nõudluse ja pakkumise struktuuri arvestades. Nagu nähtub muu hulgas komisjoni teatise asjaomase turu mõiste kohta ühenduse konkurentsiõiguses punktist 7, hõlmab asjaomane tooteturg seega kõiki neid tooteid ja/või teenuseid, mis tarbijate seisukohast on oma iseloomulike tunnuste, hindade ja otstarbekohase kasutuse põhjal omavahel asendatavad.

(vt punktid 60 ja 61)

2.      EÜ artikli 82 kohaldamise seisukohast võib seega geograafilise turu määratleda kui territooriumi, millel kõik ettevõtjad on asjaomaste toodete või teenuste osas sarnastes konkurentsitingimustes. Sellega seoses ei ole vaja, et objektiivsed konkurentsitingimused oleksid nende ettevõtjate puhul täiesti ühetaolised. Piisab, kui need on sarnased või küllalt ületaolised. Lisaks võib selle turu piiritleda ühe liikmesriigiga.

Seega uurides, kas ettevõtjal on turgu valitsev seisund Kreeka pruunsöe tarnimise turul, võis komisjon õigesti geograafilisest aspektist piiritleda turu Kreekas kaevandatava pruunsöega, kuna nimetatud ettevõtja ei tõendanud, et teatavatest Kreeka naaberriikidest pärit pruunsöe import tarneteks Kreeka elektrijaamadele, mis asuvad riigipiiri lähedal, on tegelik varustusallika alternatiiv Kreekas asuvatele pruunsöemaardlatele.

(vt punktid 62 ja 94)

3.      Moonutamata konkurentsisüsteemi saab tagada vaid juhul, kui on tagatud erinevate ettevõtjate vahelised võrdsed võimalused. Sellest järeldub, et kui riiklik meede tekitab ettevõtjate vahel ebavõrdsed võimalused ja moonutab seetõttu konkurentsi, kujutab selline meede endast EÜ artikli 86 lõike 1 koostoimes EÜ artikliga 82 rikkumist.

Selleks et komisjon saaks tuvastada EÜ artikli 86 lõike 1, koosmõjus EÜ artikliga 82 rikkumise, ei ole ta kohustatud tõendama selle rikkumise mõju tarbijate huvidele.

(vt punktid 114 ja 214)

4.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 195)

5.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 200)

6.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 222 ja 223)

7.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 231)

8.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 233)

9.      Vt otsuse tekst.

(vt punkt 240)