Kanne 12.5.2020 – CWS Powder Coatings v. komissio

(asia T-279/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: CWS Powder Coatings GmbH (Düren, Saksa) (edustajat: asianajajat R. van der Hout, C. Wagner ja V. Lemonnier)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/2171 siltä osin kuin se koskee titaanidioksidin luokitusta ja merkintöjä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seuraaviin kanneperusteisiin.

Ensimmäinen kanneperuste: komissio on kantajan mukaan rikkonut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/20082 53 c artiklaa, kun se on toteuttanut yhden sääntelytoimen eri sääntelyaloja varten.

Toinen kanneperuste: riidanalaisessa asetuksessa tehty titaanidioksidin luokitus rikkoo asetuksen N:o 1272/2008 53 a artiklan, 37 artiklan 5 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan, luettuina yhdessä liitteessä I olevan 3.6.2.2 kohdan kanssa, mukaisia luokitusedellytyksiä.

Kolmas kanneperuste: asetuksen N:o 1272/2008 liitteen II muuttaminen titaanidioksidihiukkasia sisältävien nestemäisten seosten osalta ei voi perustua kyseisen asetuksen 53 artiklan 1 kohdan ja 53 a artiklan yhdistettyihin säännöksiin.

Neljäs kanneperuste: asetuksen N:o 1272/2008 liitteen II muuttaminen titaanidioksidihiukkasia sisältävien kiinteiden seosten osalta ei voi perustua kyseisen asetuksen 53 artiklan 1 kohdan ja 53 a artiklan yhdistettyihin säännöksiin.

Viides kanneperuste: komissio on laiminlyönyt velvollisuutensa suorittaa vaikutusten arviointi ennen riidanalaisen asetuksen antamista.

Kuudes kanneperuste: riidanalainen asetus on ristiriidassa suhteellisuusperiaatteen kanssa, sillä tiettyjen titaanidioksidipartikkeleiden luokittelu ja merkintävelvollisuuksien vahvistaminen ei ole omiaan takaamaan tavoitteen (terveyden suojelu) saavuttamista, ja tähän on olemassa lievempiä keinoja.

Seitsemäs kanneperuste: komissio on riidanalaisen asetuksen antaessaan tehnyt lukuisia ilmeisiä arviointivirheitä.

Kahdeksas kanneperuste: komissio on riidanalaisen asetuksen antaessaan ylittänyt toimivaltansa.

Yhdeksäs kanneperuste: jos unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että komissio voi riidanalaisen asetuksen antaessaan itse määritellä luokitusedellytykset tai luokituksen kohteen tai että sen oli mahdotonta suorittaa vaikutusten arviointi tai oikeasuhteinen soveltaminen, asetuksen N:o 1272/2008 37 artiklan 5 kohta, 53 artiklan 1 kohta ja 53 a artikla ovat ristiriidassa SEUT 290 artiklan 1 ja 2 kohdan kanssa. Tässä tapauksessa nimittäin se, että riidanalaisessa asetuksessa viitataan perussäädökseen (asetukseen N:o 1272/2008), olisi ristiriidassa SEUT 290 artiklan kanssa.

____________

1 Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja kyseisen asetuksen oikaisemisesta 4.10.2019 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2020/217 (EUVL 2020, L 44, s. 1).

2 Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16.12.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1272/2008 (EUVL 2008, L 353, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan, 20.6.2019 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/1243 (EUVL 2019, L 198, s. 241).