Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. april 2016 – Hill m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-29/12) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 133 af 5.5.2012, s. 31.