30. novembril 2010 esitatud hagi - Schuerewegen versus parlament

(kohtuasi F-125/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luksemburg) (esindajad: advokaadid P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega hageja töölt kõrvaldati ja võeti talt ära töötõend, ja sellele otsusele järgnevad toimingud ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 30. augusti 2010. aasta otsus, millega hageja kaebus rahuldamata jäeti;

tühistada ametisse nimetava asutuse 25. märtsi 2010. aasta otsus, millega hageja kirjalikku või suulist teatist esitamata ilma põhjuseta ja ette teatamata sunniviisiliselt töölt kõrvaldati ja võeti talt ära töötõend, ning sellele otsusele järgnevad toimingud;

teavitada kostjat vaidlustatud otsuste tühistamisega kaasnevatest tagajärgedest, eelkõige hagejale tekitatud kahju hüvitamisest;

kohustada kostjat hüvitama täies ulatuses ravikulud, mis hagejale nende sündmuste tagajärjel põhjustatud terviseprobleemide tõttu tekkisid;

kohustada kostjat taastama kõik hageja poolt alates 25. märtsist kasutatud põhipuhkuse päevad koos haiguspuhkuse päevadega;

kohustada kostjat hageja hea maine taastamiseks hageja ees avalikult kirja teel vabandama;

kohustada kostjat tagama, et hagejat huve kahjustava vaidlustatud akti tõttu pahatahtlikult või diskrimineerivalt ei kohelda;

kohustada kostjat tagama, et hageja isikutoimikusse ei jääks huve kahjustavast aktist, selle põhjendustest või tagajärgedest ühtegi jälge;

kohustada kostjat otsima aktiivselt hagejale kiiresti töökoht, mis oleks tema praegusest töökohast piisavalt kaugel, et ta saaks jätkata töötamist inimlikult vastuvõetavatel tingimustel;

kohustada kostjat tagama, et isikute suhtes, kes olid sisuliselt - aktiivselt või kaudselt - huve kahjustava aktiga seotud, kohaldataks asjakohaseid hoiatusi ja/või karistusi;

kohustada kostjat maksma hagejale mittevaralise kahju hüvitamiseks 10 000 euro suurune summa ning esialgne summa 5000 eurot varalise kahju hüvitamiseks, mida võib suurendada;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________