Προσφυγή της 19ης Μαΐου 2010 - Lebedef κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-33/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: F. Frabetti, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της έκθεσης εξελίξεως της σταδιοδρομίας του προσφεύγοντος για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005, όπως αυτή καταρτίσθηκε κατόπιν της ακυρώσεώς της δυνάμει της αποφάσεως F-36/07 του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την έκθεση εξελίξεως της σταδιοδρομίας (REC/CDR) του προσφεύγοντος για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005, όπως αυτή καταρτίσθηκε κατόπιν της ακυρώσεώς της δυνάμει της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 7ης Μαΐου 2008 στην υπόθεση F-36/07,

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________