SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 28. aprila 2009

Zadeva F-115/07

Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz in Lidia Noworyta

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Uradniki – Osebni prejemki – Fiksni dodatek za nadurno delo – Člen 3 Priloge VI h Kadrovskim predpisom – Člen 56 Kadrovskih predpisov – Notranja pravila o fiksnem dodatku za nadurno delo – Notranja pravila o kompenzacijskem nadomestilu za nadurno delo – Enako obravnavanje“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero M.-T. Balieu-Steinmetz in L. Noworyta predlagata, po eni strani, naj se razglasi ničnost člena 1 notranjih pravil o fiksnem dodatku za nadurno delo, ki jih je sprejel generalni sekretar Parlamenta na podlagi člena 3 Priloge VI h Kadrovskim predpisom, ter, po drugi strani, naj se razglasi ničnost zavrnitve zaradi molka Parlamenta z dne 13. novembra 2006, s katerim je bil zavrnjen zahtevek M.-T. Balieu-Steinmetz z dne 13. julija 2006, in odločbe Parlamenta z dne 18. decembra 2006, s katero je bil zavrnjen zahtevek L. Noworyte z dne 5. julija 2006, s katerima sta zahtevali plačilo zgoraj navedenega fiksnega dodatka.

Odločitev:      Odločba Parlamenta z dne 13. novembra 2006, s katero je bil zaradi molka zavrnjen zahtevek M.-T. Balieu-Steinmetz z dne 13. julija 2006, in odločba Parlamenta z dne 18. decembra 2006, s katero je bil zavrnjen zahtevek L. Noworyte z dne 5. julija 2006, se razglasita za nični. Parlament nosi vse stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Tožba zoper splošni akt

(člen 236 ES; Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90)

2.      Uradniki – Enako obravnavanje – Meje – Nezakonito dodeljena ugodnost – Zavrnitev dodelitve fiksnega dodatka uradniku, čeprav ta dodatek prejemajo drugi uradniki v primerljivem položaju

1.      Sodišče Skupnosti za uslužbence ni pristojno za odločanje o predlogih, s katerimi se neposredno predlaga ugotovitev nezakonitosti splošne določbe, kot je določba Kadrovskih predpisov za uradnike.

(Glej točko 20.)

2.      Z odločbo institucije, s katero je zavrnjena dodelitev fiksnega dodatka uradniku, medtem ko ga prejemajo drugi uradniki v primerljivem položaju, in ki temelji na nezakonitosti plačila tega dodatka tem uradnikom, je kršeno načelo enakega obravnavanja, kadar ta institucija ne more zadostno dokazati, da je plačilo tega dodatka tem uradnikom brez pravne podlage, saj za akte institucij Skupnosti v preostalem velja domneva zakonitosti.

(Glej točke od 28 do 30, 32, 36 in 42.)

Napotitev na:

Sodišče: 9. oktober 1984, Witte proti Parlamentu, 188/83, Recueil, str. 3465, točke od 13 do 15;

Sodišče prve stopnje: 14. maj 1991, Zoder proti Parlamentu, T‑30/90, Recueil, str. II‑207, točka 26; 19. november 1996, Brulant proti Parlamentu, T‑272/94, RecFP, str. I‑A‑513 in II‑1397, točka 35; 22. februar 2000, Rose proti Komisiji, T‑22/99, RecFP, str. I‑A‑27 in II‑115, točka 39; 13. julij 2000, Griesel proti Svetu, T‑157/99, RecFP, str. I‑A‑151 in II‑699, točka 25; 8. julij 2003, Chetaud proti Parlamentu, T‑65/02, neobjavljen v ZOdl., točka 44; 16. november 2006, Peróxidos Orgánicos proti Komisiji, T‑120/04, ZOdl., str. II‑4441, točka 77; 30. november 2006, J proti Komisiji, T‑379/04, ZOdl. JU, str. I‑A‑2‑313 in II‑A‑2‑1575, točka 79;

Sodišče za uslužbence: 21. februar 2008, Skoulidi proti Komisiji, F‑4/07, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točka 81.