Иск, предявен на 12 март 2021 г. — Европейска комисия/Република Полша

(Дело C-166/21)

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Perrin и M. Siekierzyńska)

Ответник: Република Полша

Искания на ищеца

да се установи, че като отказва задължителното освобождаване от акциз на вносителите на етилов алкохол, използван за производството на лекарства, ако те не изберат режим на отложено плащане на акциза, Република Полша не изпълнява задълженията си по член 27, параграф 1, буква г) от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки1 и задълженията си, произтичащи от принципа на пропорционалност,

да се осъди Република Полша да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Република Полша е въвела национални разпоредби, съгласно които вносителите на етилов алкохол, използван за производството на лекарства, нямат право на освобождаване от акциз, ако не изберат режим на отложено плащане на акциза.

Според Комисията това съставлява неизпълнение на задълженията по член 27, параграф 1, буква г) от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки и на задълженията, произтичащи от принципа на пропорционалност.

Съгласно тази разпоредба от Директивата, когато алкохолът се използва за производството на лекарства, държавите членки са длъжни да го освобождават от облагане с акциз при условия, определени от тях и целящи да се осигури точното и опростено прилагане на такова освобождаване от акциз и да се предотврати всяко отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба. Според Комисията обвързването на освобождаването от акциз с условието да се прилага режимът на отложено плащане на акциза не е необходимо за целта да се осигури точно и опростено прилагане на освобождаването, нито за целта да се предотврати всяко отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба. Освен това според нея то е в противоречие с принципа на пропорционалност.

____________

1     ОВ L 316, 1992 г., стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 152.