Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 23. aprila 2021 – Norra Stockholm Bygg AB/Per Nycander AB

(Zadeva C-268/21)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta domstolen

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Norra Stockholm Bygg AB

Tožena stranka: Per Nycander AB

Druga stranka v postopku: Entral AB

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali člen 6(3) in (4) Splošne uredbe o varstvu podatkov1 določa zahtevo tudi za nacionalne postopkovne predpise v zvezi z obveznostjo razkritja?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali Splošna uredba o varstvu podatkov pomeni, da je treba pri odločanju o razkritju, ki vključuje obdelavo osebnih podatkov, upoštevati tudi interes posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki? Ali v takih okoliščinah pravo Unije določa kakršne koli zahteve o tem, kako natančneje naj bi bilo treba sprejeti navedeno odločitev?

____________

1     Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL 2016, L 119, str. 1).