Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 8. juli 2009 - Sevenier mod Kommissionen

(Sag F-62/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udtræden af tjenesten - afskedigelse [efter ansøgning] - begæring om tilbagekaldelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Roberto Sevenier (Paris, Frankrig) (ved avocat É. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Euroæiske Fællesskaber (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afslag på sagsøgerens begæring om tilbagekaldelse af hans ansøgning om afskedigelse og om forelæggelse for lægeudvalget og følgelig hans ansøgning om genansættelse ved Kommissionen med genoprettelse af hans karriere fra datoen for fratrædelsen.

Konklusion

Sagen afvises.

Roberto Sevenier betaler sagens omkostninger.

Det er ufornødent at tage stilling til interventionsbegæringen.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger i forbindelse med interventionsbegæringen.

____________

1 - EUT C 247 af 27.9.2008, s. 25.