ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

της 23ης Σεπτεμβρίου 2010

Υπόθεση F-51/07 RENV

Philippe Bui Van

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Φιλικός διακανονισμός κατόπιν πρωτοβουλίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης — Διαγραφή»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο P. Bui Van ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως του γενικού διευθυντή του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 4ης Οκτωβρίου 2006, καθόσον τον ανακατατάσσει στον βαθμό AST 3, κλιμάκιο 2, ενώ αρχικά είχε καταταγεί στον βαθμό AST 4, κλιμάκιο 2, και της αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, της 5ης Μαρτίου 2007, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική του ένσταση, καθώς και την επιδίκαση, συμβολικώς, στον προσφεύγοντα-ενάγοντα ενός ευρώ ως ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη.

Απόφαση: Η υπόθεση F‑51/07 RENV, Bui Van κατά Επιτροπής διαγράφεται από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου. Γίνεται δεκτό ότι η Επιτροπή δεν ζητεί την επιστροφή του ποσού των 1 500 ευρώ, που καταβλήθηκε στον προσφεύγοντα-ενάγοντα σε εκτέλεση της από 11 Σεπτεμβρίου 2008 αποφάσεως, F-51/07 RENV, Bui Van κατά Επιτροπής. Γίνεται δεκτό ότι ο προσφεύγων-ενάγων αποδέχεται την επιστροφή 1 500 ευρώ στην Επιτροπή μέσω μηνιαίων παρακρατήσεων ύψους 500 ευρώ επί του μισθού του κατά τη διάρκεια 3 μηνών από τον Οκτώβριο του 2010, προκειμένου να επιστραφεί μέρος του ποσού που αυτός είχε λάβει για τα έξοδα εκτελέσεως της από 11 Σεπτεμβρίου 2010 αποφάσεως. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του που σχετίζονται τόσο με την υπό κρίση διαδικασία όσο και με την διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περίληψη

Υπάλληλοι — Προσφυγή — Φιλικός διακανονισμός της διαφοράς ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης — Διαγραφή από το πρωτόκολλο

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 69)