ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(τρίτο τμήμα)

της 30ής Μαΐου 2013

Υπόθεση F‑102/11

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 6, του Κανονισμού Διαδικασίας — Δικόγραφο προσφυγής κατατεθέν με τηλεομοιοτυπία εντός της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής — Ιδιόχειρη υπογραφή επί της τηλεομοιοτυπίας διαφορετική από εκείνη την οποία φέρει το πρωτότυπο του δικογράφου της προσφυγής που εστάλη ταχυδρομικώς — Εκπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής — Προδήλως απαράδεκτο»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, κατ’ ουσίαν, την ακύρωση της αποφάσεως της 22ας Δεκεμβρίου 2010 με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το αίτημά του καταβολής των εξόδων ταξιδίου για τα έτη 2005 έως 2010, που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 8 του παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ). Της ταχυδρομικής καταθέσεως του πρωτοτύπου της προσφυγής προηγήθηκε αποστολή με τηλεομοιοτυπία, στις 10 Οκτωβρίου 2011, ενός εγγράφου εμφανιζόμενου ως αντίγραφο του πρωτοτύπου του δικογράφου της προσφυγής.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο L. Marcuccio φέρει τα δικαστικά του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Επιτροπή.

Περίληψη

1.      Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Ιδιόχειρη υπογραφή δικηγόρου — Ουσιώδης κανόνας αυστηρής εφαρμογής — Μη τήρηση — Απαράδεκτο

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 19, εδ. 3, και 21, εδ. 1, και παράρτημα I, άρθρο 7 § 1· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 § 1)

2.      Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Δικόγραφο προσφυγής που κατατέθηκε με τηλεομοιοτυπία εντός της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής — Ιδιόχειρη υπογραφή διαφορετική από εκείνη την οποία φέρει το πρωτότυπο του δικογράφου προσφυγής που εστάλη ταχυδρομικώς — Συνέπεια — Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνίας παραλαβής της τηλεομοιοτυπίας προκειμένου να εκτιμηθεί η τήρηση της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 45, εδ. 1· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 §§ 1 και 6· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91 § 3)

1.      Από το άρθρο 19, τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 21, πρώτο εδάφιο του Οργανισμού του Δικαστηρίου, που έχει εφαρμογή στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, του παραρτήματος I αυτού του Οργανισμού, προκύπτει ότι κάθε προσφεύγων πρέπει να εκπροσωπείται από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο και ότι τα δικαστήρια της Ένωσης μπορούν εγκύρως να επιληφθούν υποθέσεως μόνο με δικόγραφο προσφυγής υπογεγραμμένο από αυτό το πρόσωπο. Καμία παρέκκλιση ή εξαίρεση από αυτή την υποχρέωση δεν προβλέπεται στον Οργανισμό του Δικαστηρίου ή στον Κανονισμό Διαδικασίας του Δημόσιας Διοίκησης.

Επομένως, λόγω ακριβώς της θεμελιώδους σημασίας του δικηγόρου ως αρωγού της δικαιοσύνης στις ένδικες διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, το άρθρο 34, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας προβλέπει ότι το πρωτότυπο κάθε διαδικαστικού εγγράφου πρέπει να υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του διαδίκου. Πράγματι, με την υπογραφή του, ο εκπρόσωπος αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη της ασκήσεως και του περιεχομένου της προσφυγής και, ως αρωγός της δικαιοσύνης, ανταποκρίνεται στον ουσιώδη ρόλο που του αναθέτει ο Κανονισμός του Δικαστηρίου και ο Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό δυνατή, μέσω της ασκήσεως του λειτουργήματός του, την πρόσβαση του προσφεύγοντος στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.

Περαιτέρω, η απαίτηση ιδιόχειρης υπογραφής εξασφαλίζει, προς τον σκοπό της ασφάλειας δικαίου, την αυθεντικότητα του δικογράφου προσφυγής και εξαλείφει τον κίνδυνο το δικόγραφο αυτό να μην είναι, στην πραγματικότητα, το έργο του εξουσιοδοτημένου προς τούτο συντάκτη. Κατά συνέπεια, η απαίτηση αυτή πρέπει να θεωρείται ως ουσιώδης τυπικός κανόνας και να τυγχάνει αυστηρής εφαρμογής, η μη τήρηση της οποίας επιφέρει το απαράδεκτο της προσφυγής.

(βλ. σκέψεις 22 έως 24)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: διατάξεις Vaupel κατά Δικαστηρίου, 131/83, EU:C:1984:114, σκέψη 8, και Lopes κατά Δικαστηρίου, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, σκέψη 8

ΓΔΕΕ: απόφαση Κοινοβούλιο κατά Eistrup, T‑223/06 P, EU:T:2007:153 σκέψεις 50 και 51

2.      Για τους σκοπούς της νομότυπης καταθέσεως κάθε διαδικαστικού εγγράφου, στο πλαίσιο των ένδικων διαφορών του υπαλληλικού δικαίου της Ένωσης, οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως δε οι παράγραφοι 1 και 6 αυτού, επιβάλλουν στον εκπρόσωπο του οικείου διαδίκου την υποχρέωση να υπογράφει ιδιοχείρως το πρωτότυπο του διαδικαστικού εγγράφου που έχει διαβιβασθεί με τηλεομοιοτυπία και το οποίο θα πρέπει, το αργότερο εντός των δέκα επομένων ημερών, να κατατεθεί το ίδιο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, είτε ταχυδρομικώς είτε ιδιοχείρως. Με άλλα λόγια, για τους σκοπούς της εμπρόθεσμης καταθέσεως του πρωτοτύπου κάθε διαδικαστικού εγγράφου, το προπαρατεθέν άρθρο 34 δεν επιτρέπει στον εκπρόσωπο του οικείου διαδίκου να θέτει δύο διαφορετικές ιδιόχειρες υπογραφές, έστω και αν είναι γνήσιες, τη μία στο έγγραφο που διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία στη Γραμματεία του εν λόγω δικαστηρίου και την άλλη στο πρωτότυπο που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς ή θα παραδοθεί ιδιοχείρως στην εν λόγω Γραμματεία.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, εάν προκύπτει ότι το πρωτότυπο του εγγράφου που κατατίθεται το ίδιο στη Γραμματεία εντός των δέκα ημερών από της διαβιβάσεώς του ως αντιγράφου με τηλεομοιοτυπία στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης δεν φέρει την ίδια υπογραφή με αυτή που φέρει το έγγραφο που διαβιβάσθηκε με τηλεομοιοτυπία, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι στη Γραμματεία του εν λόγω δικαστηρίου περιήλθαν δύο διαφορετικά διαδικαστικά έγγραφα, από τα οποία το κάθε ένα φέρει ιδία υπογραφή, έστω και αν κάθε μία τέθηκε από το ίδιο πρόσωπο. Εφόσον η διαβίβαση του κειμένου που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία δεν πληροί του όρους ασφάλειας δικαίου που επιβάλλει το άρθρο 34 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, η ημερομηνία διαβιβάσεως του εγγράφου που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τους σκοπούς της τηρήσεως της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής.

Εξάλλου, η προθεσμία ασκήσεως προσφυγής καθορίζεται με το άρθρο 91, παράγραφος 3, του ΚΥΚ, στο οποίο προστίθεται η προθεσμία λόγω αποστάσεως που προβλέπεται στο άρθρο 45, πρώτο εδάφιο του Οργανισμού του Δικαστηρίου. Ο Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης δεν μπορεί να παρεκκλίνει από αυτές τις διατάξεις. Κατά συνέπεια, το πρωτότυπο της προσφυγής πρέπει να προσκομίζεται το αργότερο κατά τη λήξη αυτών των προθεσμιών. Από αυτή την άποψη, η αποστολή με τηλεομοιοτυπία δεν αποτελεί μόνον τρόπο διαβιβάσεως, αλλά καθιστά επίσης δυνατή την απόδειξη ότι το πρωτότυπο της προσφυγής που απεστάλη εκπροθέσμως είχε ήδη συνταχθεί εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

(βλ. σκέψεις 25 έως 27)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: διάταξη Marcuccio κατά Επιτροπής, F‑113/11, EU:F:2012:59, σκέψη 22