A Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Lengyelország) által 2021. március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K. D. kontra Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S. A.

(C-208/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Az alapeljárás felei

Felperes: K. D.

Alperes: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2005/29/EK irányelv1 2. cikkének d) pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikkének (1) bekezdését, hogy az a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fogalmának jelentése tekintetében csak a szerződés megkötésével és a terméknek a fogyasztó részére történő bemutatásával kapcsolatos körülményekre irányul, vagy az irányelv alkalmazási körébe és így a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat fogalmába tartozik-e azon megtévesztő általános szerződési feltételeknek a termék kidolgozójának minősülő kereskedő általi megfogalmazása, amelyek egy másik kereskedő által készített értékesítési ajánlat érvényesülésének alapját képezik, tehát közvetlenül nem kapcsolódnak a termék forgalomba hozatalához?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén abból kell-e kiindulni, hogy a 2005/29/EK irányelv alapján a tisztességtelen piaci gyakorlat alkalmazásáért felelős kereskedőnek azt a kereskedőt kell tekinteni, aki a megtévesztő általános szerződési feltételek megfogalmazásáért felel, vagy azt a kereskedőt, aki az ilyen általános szerződési feltételek alapján mutat be terméket a fogyasztónak, és közvetlenül felelős a termék forgalomba hozataláért, vagy abból kell-e kiindulni, hogy a 2005/29/EK irányelv alapján mindkét kereskedő felelősséggel tartozik?

Ellentétes-e a 2005/29/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás (a nemzeti jog olyan értelmezése), amely akkor biztosítja a fogyasztó számára azt a jogot, hogy a nemzeti bíróságtól kérje a kereskedővel kötött szerződés érvénytelenítését a szolgáltatások kölcsönös visszatérítése mellett, ha a fogyasztó a szerződés megkötésére irányuló szándékát tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat hatására nyilvánította ki?

A harmadik kérdésre adott igenlő válasz esetén a 93/13 irányelvet2 kell-e megfelelő jogalapnak tekinteni a kereskedő érthetetlen és homályos általános szerződési feltételek fogyasztóval szembeni alkalmazásán alapuló tevékenységének értékeléséhez, következésképpen úgy kell-e értelmezni a szerződési feltételek világos és érthető megfogalmazásának a 93/13 irányelv 5. cikkében foglalt feltételét, hogy e feltételnek megfelel a fogyasztókkal kötött, mögöttes befektetési alaphoz kötött biztosítási szerződésekben foglalt azon egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, amely nem határozza meg kifejezetten a befektetési kockázat biztosítási szerződés tartama alatti mértékét, és kizárólag a befizetett első díj és a folyamatos díjak egy része elvesztésének lehetőségéről ad tájékoztatást abban az esetben, ha a biztosítást a biztosítási időszak vége előtt felmondják?

____________

1 A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL 2005. L 149., 22. o.).

2 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).