CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2007. gada 17. aprīlī

Apvienotās lietas F‑44/06 un F‑94/06

C

un

F

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Ierēdņi – Civildienesta noteikumu 78. pants – Invaliditātes pensija – Pirmās instances tiesas sprieduma izpilde – Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus

Priekšmets Prasības, kas celtas saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar ko prasītājs prasa: lietā F‑44/06, pirmkārt, atcelt Komisijas 2005. gada 13. jūnija lēmumu, ar kuru atteikts veikt jebkādus pasākumus Pirmās instances tiesas 2004. gada 23. novembra sprieduma lietā T‑376/02 O/Komisija (Krājums‑CDL, I‑A‑349. un II‑1595. lpp.; tas pats prasītājs, kas šajās divās lietās) izpildei, un atcelt Komisijas 2006. gada 23. februāra lēmumu, ar kuru prasītājs pensionēts un ar kuru viņam ir piešķirta invaliditātes pensija saskaņā ar Civildienesta noteikumu 78. panta otrās daļas noteikumiem redakcijā, kas bija spēkā līdz 2004. gada 1. maijam, ar atpakaļejošu spēku no 2002. gada 1. februāra, otrkārt, piespriest Komisijai pārskaitīt viņam summu EUR 15 000 apmērā saprātīga termiņa ievērošanas principa pārkāpuma dēļ; lietā F‑94/06 – atcelt iepriekš minēto 2006. gada 23. februāra lēmumu un piespriest Komisijai viņam atlīdzināt zaudējumus EUR 15 000 apmērā

Nolēmums Piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam zaudējumus EUR 2000 apmērā par viņam nodarīto morālo kaitējumu. Pārējos prasības prasījumus noraidīt. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina divas trešdaļas no prasītāja tiesāšanās izdevumiem lietās F‑44/06 C/Komisija un F‑94/06 F/Komisija.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Izpildes pienākums

(EKL 233. pants; Civildienesta noteikumu 53. pants; VIII pielikuma 14. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību, kas saistīta ar prasību atcelt tiesību aktu

(EKL 233. pants; Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

3.      Ierēdņi – Iestāžu ārpuslīgumiskā atbildība – Pienākuma izpildīt spriedumu atcelt tiesību aktu neizpilde

(EKL 233. pants)

1.      Lai izpildītu spriedumu, ar kuru ir atcelts lēmums, ar kuru, savukārt, prasītājs ir pensionēts un viņam ir piešķirta invaliditātes pensija, tikai tādēļ, ka tikusi pieļauta kļūda tiesiskā pamata izvēlē, taču neapstrīdot visas tā pieņemšanas stadijas, iecēlējinstitūcijai ir jāpieņem jauns lēmums, ar kuru tiek labota pieļautā kļūda tiesiskā pamata izvēlē, taču tai nav ne pienākuma ar atpakaļejošu spēku ieinteresēto personu nodarbināt, ne arī pieņemt lēmumu ar iedarbību nākotnē, kas nozīmētu noliegt prasītāja slimību un invaliditāti, lai gan tā pienācīgi ir konstatēta atceltajā lēmumā. Tādējādi iecēlējinstitūcija, nepārkāpjot res judicata spēku un nepārkāpjot EKL 233. pantu, saskaņā ar Civildienesta noteikumu 53. pantu un minēto Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 14. pantu var ar atpakaļejošu spēku noteikt, ka jauns lēmums par prasītāja pensionēšanu stājas spēkā pēdējā tā mēneša dienā, kurā tika pieņemts atceltais lēmums, un invaliditātes pensija tiek piešķirta, sākot no pirmās tam sekojošā kalendārā mēneša dienas.

Visbeidzot, ciktāl iecēlējinstitūcijai ar tiesisku lēmumu ir jāaizstāj tiesas atcelts lēmums, tai attiecībā uz tiesiskā pamata izvēli ir jāpamatojas uz Civildienesta noteikumu noteikumiem, kas bija spēkā, kad tika atcelts lēmums, un nevis uz Civildienesta noteikumiem, kas grozīti jaunā lēmuma pieņemšanas brīdī.

(skat. 42. un 46.–49. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1999. gada 19. aprīlis, T‑305/94, T‑306/94, T‑307/94, no T‑313/04 līdz T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 un T‑335/94 Limburgse Vinyl Maatschappij u.c./Komisija, Recueil, II‑931. lpp., 189. punkts un tajā minētā judikatūra; 2004. gada 23. novembris, T‑376/02 O/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑349. un II‑1595. lpp.

2.      Prasījumi par morālā kaitējuma, ko prasītājs cietis, zaudējumu atlīdzību saprātīga termiņa neievērošanas dēļ, izpildot viņam labvēlīgu spriedumu par tiesību akta atcelšanu, vai tādēļ, ka nav nekādu izpildes pasākumu attiecībā uz šo spriedumu par tiesību akta atcelšanu, ir tieši saistīti ar prasījumiem atcelt lēmumu, ar kuru administrācija uzskata, ka ir izpildījusi minēto spriedumu, un tādējādi ir pieņemami pat tad, ja tie nav bijuši iekļauti iepriekšējā lūgumā atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktam un pirmoreiz tikuši minēti pret šo lēmumu vērstas sūdzības ietvaros. Lai gan prasījumu par zaudējumu atlīdzību pamatojums ne vienmēr ir atkarīgs no prasījumu par tiesību akta atcelšanu pamatojuma, tādā kontekstā, kādā ierēdnis uzskata, ka administrācija vēl nav veikusi Kopienu tiesas noteiktos pasākumus, lūgumu par zaudējumu atlīdzību nevar vērtēt neatkarīgi no jautājuma, vai ar jau pieņemtajiem tiesību aktiem minētā administrācija ir vai nav izpildījusi tiesas nolemto, jo, ja tiesību akti nav saderīgi ar ierēdnim labvēlīgā sprieduma prasībām, tad vēl jo vairāk ir vietā prasījumi par zaudējumu atlīdzību samērīga termiņa neievērošanas dēļ. Tādēļ prasītāju nevar uzskatīt par tādu, kurš savu lūgumu par zaudējumu atlīdzību ir pamatojis tikai ar novēlotu izpildes pasākumu sprieduma izpildei piesaistīšanu, izslēdzot jebkādu kritiku par minēto pasākumu saturu.

Turklāt, pastāvot spriedumam par tiesību akta atcelšanu, administrācijai ir pienākums rīkoties un tai pašai ir jāveic izpildes pasākumi iztiesātās lietas izpildei, un ierēdnim nav pašam šajā sakarā jāiesniedz pieteikums. Šajā sakarā administrācijas nerīkošanos var kvalificēt kā atturēšanos veikt EKL 233. pantā noteiktos pasākumus – pēc analoģijas ar pasākumiem, kuri ir prasīti Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta izpratnē, – un kas ir uzskatāms par nelabvēlīgu aktu, par kuru ierēdnis trīs mēnešu laikā var iesniegt sūdzību. Ja zaudējumu atlīdzība tiek prasīta saprātīga termiņa neievērošanas dēļ, izpildot spriedumu par tiesību akta atcelšanu, vai tādēļ, ka nav nekādu izpildes pasākumu attiecībā uz šo spriedumu par tiesību akta atcelšanu, pirmstiesas procedūras tiesiskums nav atkarīgs no tā, vai ierēdnis ir iesniedzis pieteikumu, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu.

Turklāt, ja no ierēdņa, kurš vēlas, lai tiktu izpildīts viņam labvēlīgs spriedums atcelt tiesību aktu, tiktu prasīts, lai viņš, pirmkārt, iesniedz sūdzību pret administrācijas lēmumu, ar kuru ir nepareizi piemērots spriedums, un, otrkārt, lai viņš iesniedz atsevišķu pieteikumu par zaudējumu atlīdzību, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu, kas administrācijas atteikuma gadījumā arī būtu pamats sūdzības iesniegšanai, būtu pretrunā procesuālās ekonomijas prasībām, kas ieviestas ar saprātīga termiņa ievērošanas principu.

(skat. 55.–58. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 12. februāris, T‑6/91 Pfloeschner/Komisija, Recueil, II‑141. lpp., 22. punkts; 1994. gada 12. janvāris, T‑65/91 White/Komisija, Recueil FP, I‑A‑9. un II‑23. lpp., 91. un 92. punkts; 1994. gada 26. oktobris, T‑18/93 Marcato/Komisija, Recueil FP, I‑A‑215. un II‑681. lpp., 59. punkts; 1997. gada 6. novembris, T‑15/96 Liao/Padome, Recueil FP, I‑A‑329. un II‑897. lpp., 61. punkts; 2006. gada 31. maijs, F‑91/05 Frankin u.c./Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑25. un II‑A‑1‑83. lpp., 22. punkts.

3.      Administrācija izdara dienesta pārkāpumu, par kuru var iestāties tās atbildība, ja, nerodoties īpašām interpretācijas grūtībām vai praktiskiem sarežģījumiem, kas var kavēt sprieduma par tiesību akta atcelšanu izpildi, tā saprātīgā termiņā neveic pasākumus, lai nodrošinātu tā izpildi. Fakts, ka ieinteresētā persona vēlas, lai papildus spriedumā noteiktajiem tiktu veikti arī citi pasākumi, nepamato administrācijas atteikumu veikt kādu konkrētu izpildes pasākumu.

Šāds atteikums, kas ietekmē uzticību, kurai indivīdam ir jābūt Kopienu tiesiskajā sistēmā un kura it īpaši ir pamatota ar Kopienu tiesas pieņemto nolēmumu ievērošanu, pats par sevi neatkarīgi no jebkāda materiālā kaitējuma, kas no tā varētu izrietēt, ir morāls kaitējums personai, attiecībā uz kuru ir pasludināts labvēlīgs spriedums.

(skat. 63., 64., 66., 67. un 69. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2000. gada 12. decembris, T‑11/00 Hautem/EIB, Recueil, II‑4019. lpp., 51. punkts.