Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 februari 2012 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-3/11)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Sociale zekerheid – Ongeval – Verzoek om document in ongevaldossier op te nemen – Afwijzing – Geen bezwarend besluit – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van het verzoek van de verzoekende partij van 15 maart 2010 en vergoeding van de geleden schade

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio zal alle kosten dragen.

Marcuccio wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van 2 000 EUR aan het Gerecht.

____________

1 PB C 113 van 9.4.2011, blz. 22.