ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

22 mai 2008

Cauza F‑101/07

Philippe Cova

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Remunerație – Articolul 7 alineatul (2) din statut – Indemnizație pentru interimat – Inadmisibilitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Cova solicită anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri din cadrul Comisiei din 29 iunie 2007, în măsura în care această decizie nu îi acordă, pentru o durată mai mare de un an, indemnizația prevăzută la articolul 7 alineatul (2) din statut

Decizia: Respinge acțiunea ca inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Procedură – Admisibilitatea actelor de procedură – Apreciere la momentul introducerii actului

(Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 114; Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 78)

În cazul în care o excepție de inadmisibilitate privește o cerere introductivă depusă la grefa Tribunalului Funcției Publice înainte de data intrării în vigoare a propriului regulament de procedură, trebuie să se aplice, pe de o parte, normele de procedură la care se referă articolul 78 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, printre care cele stabilite la alineatul (3) al aceluiași articol, care conferă Tribunalului competența de a se pronunța prin ordonanță fără a începe dezbaterile pe fond, și, pe de altă parte, normele privind admisibilitatea cererii introductive la care face trimitere articolul 114 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, aplicabile mutatis mutandis Tribunalului Funcției Publice până la intrarea în vigoare a Regulamentului de procedură al acestuia.

Întrucât termenul pentru formularea unei excepții de inadmisibilitate curge, fie că este vorba despre domeniul de aplicare al articolului 114 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, fie despre cel al articolului 78 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, începând de la notificarea cererii introductive, în cazul în care această notificare a intervenit anterior intrării în vigoare a Regulamentului de procedură al Tribunalului Funcției Publice, termenul care trebuie respectat este în mod obligatoriu termenul în vigoare la acea dată și care rezultă din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță. Astfel, conform principiului securității juridice, intrarea în vigoare a Regulamentului de procedură al Tribunalului Funcției Publice nu poate avea în mod legal ca efect reducerea termenului, care începuse deja să curgă de la data intrării sale în vigoare, pentru formularea unei excepții de inadmisibilitate prin înscris separat.

Data relevantă pentru verificarea respectării acestui termen este cea la care excepția de inadmisibilitate a fost formulată la Tribunalul Funcției Publice, și nu cea a notificării acestei excepții către reclamant.

(a se vedea punctele 23, 25 și 26)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 14 decembrie 1992, Lenz/Comisia, T‑47/92, Rec., p. II‑2523, punctul 34

Tribunalul Funcției Publice: 26 aprilie 2006, Falcione/Comisia, F‑16/05, RecFP, p. I‑A‑1‑3 și II‑A‑1‑7, punctul 84; 14 decembrie 2007, Duyster/Comisia, F‑82/06, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 40; 25 ianuarie 2008, Duyster/Comisia, F‑80/06, nepublicată încă în Repertoriu, punctele 38-43