Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 12. februārī Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre un Patrick Vanhoudt iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 2. decembra spriedumu lietā T-318/19, Thunus u.c./EIB

(Lieta C-91/21 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (pārstāvis: L. Levi, advokāte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Investīciju banka

Prasījumi

atcelt Vispārējās tiesas 2020. gada 2. decembra spriedumu lietā T-318/19;

līdz ar to apmierināt prasītāju prasījumus pirmajā instancē un tātad:

atzīt šo prasību par pieņemamu un pamatotu, tostarp arī tajā ietverto iebildi par prettiesiskumu;

tādējādi:

atcelt prasītāju 2019. gada februāra paziņojumos par algu ietverto lēmumu pamatalgas ikgadējo korekciju ierobežot līdz 0,8 % par 2019. gadu, un līdz ar to atcelt arī līdzīgos lēmumus, kas ietverti turpmāko mēnešu paziņojumos par algu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt materiālo kaitējumu, samaksājot i) algas starpību, kas atbilst par 2019. gadu piemērojamajai ikgadējai korekcijai, proti, palielinājumu 1,2 % apmērā par laikposmu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim; ii) algas starpību, kas izriet no tā, ka par 2019. gadu tika piemērota ikgadējā korekcija 0,8 % apmērā attiecībā uz algām, kas tiks izmaksātas no 2019. gada janvāra; iii) nokavējuma procentus attiecībā uz algas starpību par laikposmu līdz vēl maksājamo [algas] summu pilnīgai samaksai, un piemērojamā nokavējuma procentu likme ir jāaprēķina, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajiem refinansēšanas darījumiem, kas piemērojama attiecīgajā laikposmā, tai pieskaitot 3 procentpunktus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Noteikumu par akta autora kompetenci pārkāpums – Reglamenta 18. panta pārkāpums – Lietas materiālu sagrozīšana – Tiesneša pieļauta pienākuma norādīt pamatojumu neizpilde

Tiesību uz koleģiālu apspriešanos neievērošana – Lietas materiālu sagrozīšana

Pienākuma norādīt pamatojumu neizpilde – Lietas materiālu sagrozīšana – Tiesneša pieļauta pienākuma norādīt pamatojumu neizpilde

Rūpības pienākuma un samērīguma principa pārkāpums.

____________