Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2020 r. – Muratbey Gida/EUIPO – M. J. Dairies (Ser o kształcie potrójnej helikoidy)

(Sprawa T-662/20)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbuł, Turcja) (przedstawiciel: adwokat M. Schork)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bułgaria)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Strona skarżąca

Sporny wzór: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską wzoru nr DM/080641-0002 (Ser o kształcie potrójnej helikoidy w kolorze żółtym)

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie R 1925/2019-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz oddalenie wniosku o unieważnienie złożonego przez drugą stronę w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą w odniesieniu do spornej międzynarodowej rejestracji wskazującej Unię Europejską nr DM/080641-0002;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002;

Naruszenie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002.

____________