Överklagande ingett den 26 februari 2021 av American Airlines, Inc. av den dom som tribunalen (första avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 16 december 2020 i mål T-430/18, American Airlines mot kommissionen

(Mål C-127/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: American Airlines, Inc (ombud: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Delta Air Lines, Inc.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2017) 2788 final av den 30 april 2018,

i andra hand, om domstolen finner det nödvändigt, återförvisa målet till tribunalen för förnyad bedömning i enlighet med domstolens dom,

förplikta kommissionen att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens kostnader, såväl i målet om överklagande som vid tribunalen,

vidta alla andra åtgärder som domstolen finner lämpliga.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar till stöd för sitt överklagande en enda grund. Denna grund innebär att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den godtog kommissionens felaktiga rättsliga tolkning att testet i klausul 1.10 i fusionsåtagandena (åtagandena) mellan American Airlines och US Airways avseende ”lämplig användning” endast avsåg ”frånvaro av missbruk” och därigenom rättsstridigt godtog kommissionens beslut C(2017) 2788 final av den 30 april 2018 om beviljande av hävdvunna rättigheter för Delta Air Lines (Ärende M.6607 US Airways/American Airlines).

Grunden har tre delgrunder.

1.    Den första delgrunden avser det korrekta rättsliga förfaringssättet vid tolkningen av testet avseende ”lämplig användning” vid beviljande av hävdvunna rättigheter enligt klausul 1.10 i åtagandena, och visar att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid sin tolkning.

2.    Med den andra delgrunden visar klaganden att tribunalen återigen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den godtog kommissionens analys som går ut på att ”lämplig användning” endast avser ”frånvaro av missbruk” och därmed felaktigt godtar Deltas misslyckande att utnyttja 470 korrigerande ankomst- och avgångstider.

3.    Med sin tredje delgrund förklarar klaganden ytterligare rättsliga fel i den överklagade domen vad gäller tolkningen av klausul 1.9 i åtagandena, i synnerhet uttrycket ”i enlighet med anbudet” grundat på en felaktig rättslig analys av RM-formuläret.    

____________