Решение на Съда (голям състав) от 12 март 2014 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G

(Дело C-457/12)1

(Член 20 ДФЕС, член 21, параграф 1 ДФЕС и член 45 ДФЕС — Директива 2004/38/ЕО — Право на движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Бенефициенти — Право на пребиваване на гражданин на трета страна, член на семейството на гражданин на Съюза, в държавата членка, на която последният е гражданин — Гражданин на Съюза, който пребивава в държавата членка, на която е гражданин — Професионална дейност — Редовни пътувания до друга държава членка)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподатели: S, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Ответници: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G

Предмет

Преюдициално запитване — Raad van State — Нидерландия — Тълкуване на членове 20, 21, 45 и 56 ДФЕС и на член 3, параграф 1, член 6 и член 7, параграфи 1 и 2 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56) — Ползватели на правото на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Гражданин на трета страна, член на семейството на гражданин на Съюза, който пребивава в държавата членка по произхода си, и работи в друга държава членка за работодател, установен в тази друга държава членка — Гражданин на трета страна, член на семейството на гражданин на Съюза, който пребивава и работи в държавата членка по произхода си, но пътува често по служба в друга държава членка

Диспозитив

Разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат държава членка да откаже правото на пребиваване на гражданин на трета страна, който е член на семейството на гражданин на Съюза, когато последният пребивава в държавата членка, на която е гражданин, но редовно пътува до друга държава членка в рамките на своята професионална дейност.

Член 45 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че предоставя на гражданин на трета страна, член на семейството на гражданин на Съюза, производно право на пребиваване в държавата членка, на която последният е гражданин, когато същият гражданин пребивава в тази последна държава, но редовно пътува до друга държава членка в качеството си на работник по смисъла на посочената разпоредба, доколкото отказът да се предостави подобно право на пребиваване има разубеждаващо действие върху ефективното упражняване на правата, които въпросният работник черпи от член 45 ДФЕС, като националната юрисдикция има задачата да провери това.

____________

1     ОВ C 26, 26.1.2013 г.